Tømmerfløter på Steinberg Hengsle.

Elvearbeider- tømmerfløter – hakemann i over 50 år:

Min «grandonkel» Anders Haugen var min farmors bror. Vi kalte han for onkel Anders. Gift med Ingeborg f. Andersen og bestefaren til Inger Lise og Jorunn. I en periode i min tidlige barndom var han vaktmester på Folkets Hus. Når vi ikke hadde penger til å gå på kino, hendte det at jeg gikk opp til onkel Anders og han slapp meg inn på galleriet etter at filmen hadde begynt.

SiB_030621

«Onkel» Anders jobba på Steinberg Hengsle i over 50 år.

Anders jobba på Steinberg hengsle i «en menneskealder». Her er han intervjuet av Fremtiden 25. juni i 1955. (Han begynte som «hakemann» i 1903!!»:

SiB_030620

Her er hele intervjuet. (Avfotografert på Eiker Arkiv).

.

Steinberg Hengsle.

Jeg fant denne fine artikkelen om
Steinberg Hengsle i Fremtiden for lørdag 22. november 1930.
Den er underskrevet P.O. og jeg tror jammen at det kan være vår kjære Per Oseth som skrev så mange artikler i Eikerposten. Han skrev nær sagt utallige artikler med lokalhistorisk tilsnitt helt fram til sin død i september 1984.   I 1930 var Per en ung mann på ikke mye over 30 år.

Her er artikkelen:

SiB_028907

Fremtiden 22.10.1930.

 

Stenberg bruks arbeiderforening

Her er hele dokumentet som jeg hittil har skrevet av.  Det er kanskje litt lettere å lese når dokumenntet ikke er delt opp i «avsnitt».  I avsnittene som er lagt ut har jeg kunnet rette opp åpenbare feilskrivinger.  Det blir for omfattende å gjøre nå.

PROTOKOLLER FRA FAGFORENINGEN VED STEINBERG HENGSLE

Jeg har kommet over 3 protokoller som viser seg å være protokoller fra Steinberg Bruks arbeiderforening. Ved gjennomlesing finner jeg den så interessant og viktig at den bør gjøres tilgjengelig. Det er viktig fagforeningshistorie og viktig samfunnshistorie og ikke minst viktig lokalhistorie. Det er en del av historien om arbeiderbevegelsen på Eiker.

Dette materiale bør finnes på Eiker Arkiv. Jeg har begynt å skrive av protokollene og fnner det veldig interessant å «være» midt i den gryende arbeiderbevegelsen. Det sirlige språket er morsomt å lese. Jeg ser også at språket utvikler seg. Jeg har forsøkt å skrive av akkurat slik det er skrevet uten å rette på tegnsettinger og stavemåter.

Første del er fra 1910 og 1911.

Første møte med etablering av fagforreningen ble holdt 18.12.1910. Allerede 9.5.1911 ble første forsøk gitt opp og foreningen oppløst.

Neste forsøk startet 16.08.1916 og da lykkes det bedre.     «Stenberg Tømmerfløterforening» ble stiftet 20. august 1916. Det er snart 100 år siden. Bare 3 år etter at kvinner fikk stemmerett.

Her er det mange foregangsmenn som har gjort en god innsats i samfunnet. Håper å kunne bidra til å dra dem fram i lyset.

Jo mer jeg leser jo mer imponert blir jeg av disse som må betraktes som noen av pionerene i arbeiderbevegelsen på Eiker i det tjuende århundre. De hadde 60 timers arbeidsuke og hadde utstrakt møtevirksomhet på frtida. De kjempet for sine arberidskameraters lønns- og arbeidsforhold med stor dykighet. Så langt jeg har kommet har heller ingen fått noen godtgjørelse for sitt arbeid. De fører harde forhandlinger og detaljforhandler beregningene av lønn med stor innsikt.

Uten utdanning har de utviklet gode kunnskaper og et rikt språk som er morsomt å lese for en som er glad i ord.

Arne Temte, februar 2014.

Forhandlingsprotokol for Stenberg bruks arbeiderforening.

År 1910.

Aar 1910 den 18de desember afholdtes møde i Stenberg ungdomslokale, hvortil samtlige faste arbeidere ved Stenberg hangsle var indbudt: 46 mandhavde efterkommet indbydelsen og avgitt møte.

Møtet var sammenkaldt ved foranledning af et massemøte af de fastestenbergarbeidere den 11te desember 1910. hvor Peder E. Sand og Gustav Eriksen blev valgt til at forhandle med Rich. Hansen, om han kunde komme op til Stenberg, og holde foredrag, og give den fornødne veiledning ved dannelsen af en eventuel forening.

Resultatet blev at Rich. Hansen kom op til stenberg den 18de desember.

Mødet aabnedes af Andreas L. Berget, der gav ordet til arbeidsmandsforbundets formand Rich. Hansen, som var kommet tilstede.Efterat Hansen hadde git en kort oversigt over de tiltak, som tidligere var gjordt for at organisere lænsearbeiderne ved Stenberg og de erfaringer, man derved hadde indhøstet, samt redegjordt for utsigterne, forat faa indført en forbedring i arbeidsforholdet hersteds, optages en dikution om hensigtsæssighetenav at stifte forening i tilslutning til forbundet.

Rich. Hansen fungerede som dirigent under diskutionen. Med 23 mot 18 stemmer besluttedes at stifte fagforening med det samme. Minoriteten stemte for at utsette med foreningens stiftelse; til man fik se, hvorledes tømmerdirektionen stillet sig overfor det av arbeiderne indsendte lønsandragende.

Følgende medlemmer indtegnedes paa stedet:

Peder E. Sand, Thor Nilsen, Hans Nystuen, Gustav Holmen, Ingvald Skar, Peder Rasmusfen, Aksel Oset, Erik Støa, Jens Horgen, Nils Jensen, Anton Berget, Hans Nilsen, Kristoffer Andersen, Karl Blaafjeld, Olaus O. Stenberg, Kristian Andreasfen, Amund Nilsen, Hans Andreasfen, Edvardt Andersen, Andreas Nilsen, Ole Skar, Ole Olsen Stenberg, Olaus Eriksen og Andreas Larsen Berget.

Valg paa foreningens styre og øvrige tillidsmænd hadde følgende utfald:

Til formand valgtes Peder Ellingsen Sand, næstformand Thor Nilsen, kasserer Anton Berget, sækretær Andreas Nilsen, representanter i styret Hans Nystuen, Gustav Holmen og Nils Jensen.

Til supleanter for disse valgtes:

Aksel Oset, Karl Blaafjeld og Andreas Larsen Berget.

Til revisorer valgtes Jens Holrgen og Olaus Eriksen, med Amund Nilsen og Peder Rasmusfen som supleanter.

Kontingenten foresloes sat til 50 ørepr. uke, hvortil ingen hadde noget at bemerke.

Foreningen tilsluttes Arbeidsmandsforbundet fra 1ste januar 1911.

Møtet hævet.

Møte holdtes søndag 8de januar 1911.

Tilstede var 13 medlemmer. Formanden ledede møtet.

Protokollen fra forige møte oplæstes og godkjentes enst..

Efter forslag fra formanden bestutedes at foreningen skulde hede, Stenberg Lænsearbeideres forening.

Andreas Larsen hadde derpaa ordet, hvori han opfordrede medlemmerne til at deltage i en diskution, og fremkomme med forslag, for paa beste maate at faa arbeidskameraterne til at melde sig ind i foreningen. Efter en længre diskution enedes man om at det heldigste var at enhver i sin kreds paavirket sine arbeidskammerater, at melde sig ind i foreningen. Desuden besluttedes at inkalde en foredragsholder i den nærmeste fremtid.

Et massemøte af de faste stenbergarbeidere besluttedes afholdt søndag 15de januar førstk. hvor der vil forsøges, at faa undersøgt opgjøret med trælasthandlerdirektionen og stenbergarbeiderne fra foregaaende aar, og muligens faa flere til at melde sig ind i foreningen.

Møtet hævet.

Styremøte holdtes hos Thor Nlsen 9de februar 1911. Fraværende var Nils Jensen. I hans sted mødte spleanten Aksel Oseth.

Der blev ordnet med medlemsbøgerne, og forøvrigt ordnet med forskjellige sager vedrørende foreningen.

Formanden oplæste sirkulære fra forbundsstyret, at extrakontingent a Kr. 1,00 pr. medlem pr. uge var utlignet fra 11te februar d.a. Grundet at medlemmernefortiden var uden arbeide og foreningen saaledes var uden midler, hadde han tilskrevet forbundet om fritagelse for nevnte kontingent, med løfte om at sende penger saasnart foreningen blev levedyktig.

Møtet hevet

Medlemsmøte holdtes 8de mars. Fremmøt var 8 medlemmer. Til behandling forelaa skrivelse fra forbundsstyret angaaende exstra kontingent en a Kr. 1,00 pr. uge. Man fandt at paa grund af at medlemmerne ikke havde arbeide saa kunde i.f.g. forbundsloven ingen extrakontingent udlignes paa foreningen.

Formanden bemyndigendet til at reise ind til Kristiania og faa istand en konferanse med forbundsstyret, for at redegjøre for foreningens stilling, og muligens faa op en foredragsholder.

Møtet hevet

Onsdag 26de april d.a. holdtes der et kombineret møte af de faste stenbergarbeidere, baade de der stod tilsluttet lænsearbeuderforeningen og de, der ikke var organiseret.

Formanden i foreningen opfordrede da de arbeidere, som ikke var tilsluttet foreningen, at melde sig ind i samme, for imotsat fald vilde foreningen komme til at dø ud.

De uorganiserede arbeidere valgte, formodentlig efter en forut lagt plan, en komite til at varetage lænsearbeidernes interesser.

Efter dette resultatet, fandt foreningens styre sig nødsaget til at sammenkalde møte i foreningen til drøftelse af situasjonen. Møtet blev besluttet afholdt 9de mai.

Møtet hevet.

Møte i lænsearbeiderforeningen holdtes 9de mai d.a.

Medlemmerne havde fra foregaaende møte, gjordt alt, hva der stod i deres magt at gjøre, paavirket arbeidskammeraterne at melde sig ind, men det forblev uden resultat. Man fattede da enstemmig saadan beslutning:

Efterat alt er forsøkt forat faa interessen op, uten at dette er lykkedes, har vi ingen anden udvei havt, end at opløse foreningen.

Med haab om at Stenberg lænsearbeidere, engang vil faa øinene op for nødvendigheden af at staa solidarisk med hinanden og kjæmpe for at det de med rette tilkommer, avsluttes denne protokol. —

Peder E. Sand                                                      Andreas Nilsfen

formand                                                               sekretær.

 

Aar 1916 den 20de August besluttedes paa møte av de faste Stenbergarbeidere at stifte forening og i felleskab med Bergsjøarbeiderne oprette forbund, hvortil man skulde forsøke, at faa tilsluttet de øvrige arbeidslag efter Drammensvasdraget. Til bestyrelse valgtes Nils Jensen, Hans Bergh, Olaus O Stenberg, Sigurd Simensen og Aksel Oseth. Som suplanter for diss blev Bernhard Suterud, Kristian Støa og August A Øen. Bestyrelse tdaadte senere sammens og valgte til sin

Formand                  Hans Bergh

Viseformand         Aksel Oseth

sekretær                     Sigurd Simensen

kasserer                  Nils Jensen

5te styremedlem Olaus O Stenberg

Foreningen fik til navn «Srenberg bruks arbeiderforening» og som love er senere i møte av 19 september godkjent følgende:

 1. «Stenberg Bruks arbeiderforening bestaar av de dertil tilsluttede medlemmer i antal, som av den ordinære generalforsamling bestemmes og har til formaal at staa solidaisk og støttende til hverandre.
 2. Foreningen staar tilsluttet «Drammensvassdragets fløtningsforbund» og forpligter som saadan ogsaa dets love.
 3. Til at fremme foranstaaende vælges der et styre bestaaende av 5 – fem – medl, der har at lede alle foreningens anliggenheter. For disse vælges tre suplanter. Bestyrelsen organiserer sig selv, ligesom for de forskjellige stillinger.
 4. Bestyrelsen vælges paa den ordinære generalforsamling, der skal bekjentgjøres to uger i forveien, for et tidsrum av 2 – to – aar ad gangen, dog saaledes, at ved første aars generalforsamling avgaar to ved lodtrækning siden turvis. Endvidere vælges to revisorer – forder hat at revidere kassererens regnskaber foran aarets generalforsamling, der avholdes i Desember maaned.
 5. Alle sager vedrørende foreningen eller det enkelte medlem av samme, sendes til bestyrelsen, der har at tage standpunkt til sakene. Er den av vital interesse for foreningen eller forbundet sammenkaldes generalforsamlingen, der avgjør spørgsmaalet. Kan spørgsmaalet ikke avgjøres av denne forelegges det for Forbundsstyret.
 6. Inden foreningen oprettes en fælles kasse til bestridelse ? av begravelsespenger etc, g av denne utredes de for foreningen nødvende utgifter. Til denne kasse indbetaler hvert medlem indtil generalforsamlingen anderledes bestemmer et beløp pr aar kr 10,00, fordelt i to terminer. I tilfælde noget medlem forsømmer indbetalingen til den av generalforsamlingen fastsatte til kan styret lade beløbet trække ved den næste følgende maanedslønning eller lade vedkommende ekskludere av foreningen og han taber alle sine rettigheter inden samme aar. Styret kan om fornødiges late utskrive ekstrakontingent.
 7. Skulle noget medlem vise ukolegial optræden eller vise en umoralsk opførsel, kan han av generalforsamlingen ekskluderes av foreningen.
 8. Alle sager der behandles i foreningen avgjøres med simpelt flertal av de mødendes stemmer. Sager av større viktighed for foreningen eller forbundet med 2/3 flertal av de mødendes stemmer.-

Stenberg den 19de september 1916

Hans Bergh                  Sigurd Simensen

Nils Jensen                  Olaus O. Stenberg

Styremøte avholdtes den 3de November kl 4 hos formanden Hans Berg. Fraværende var Aksel P Oseth. Paa grund av sakenes mindre viktighet fandt styret det unødvendig at indkalle suplant. Besluttedes trykning av foreningens love. En henstilling fra Kristoffer A Nystuen om utligning av ekstra forbundskontingent paa grund av Fælleskassens mindre gode stilling blev ikke bifaldt, da man fandt at kunne oppbie til næste indbetaling. Aarets Generalforsamling blev berammet til Søndag den 3de Desember kl 3 paa logens lokale, Stenberg, som man vilde forsøke erholdt i denne anledning. Møte blev dermed hevet.

Sigurd Simensen

Styremøte paa Horgen Søndag formiddag den 3de Desember. Styret beslutted at foreslaa for Generalforsamlingen at den angjeldende kontrakt med bruket opsies, endvidere, at antallet av de faste arbeidere utvides, ifra nu 60 og indtil 150 mand, der fortrinsvis indtas av de faste dagarbeidere, nedtil 18 aar, resterende utvælges av de øvrige, dertil habile ansøkere. Da inte andet fremkom avsluttedes styremøtet.

«Stenberg bruks arbeiderforening» avholdet sin første aarlige Generalforsamling Søndag den 3de Desember kl 3 i logelokalet Stenberg. Formanden aapnede med en kort velkomsttale, hvorpaa man gik over til at referere protokollen ifra de foregaaene møter, som godkjentes uten nogen bemerkning. Styrets forslag om at opsi kontrakten blev efter nogen debat enstemmig vedtat med den tilføielse, at gi de fraværende meddelelse herom, for i tilælde nogen av disse ønsket den bibehldt, da at gjøre styret bekjent hermed, imotsat fald vilde den bli at opsi for alle. I forbindelse hermed vedtages efter forslag fra Julius Korneliussen, at foreningens styre overtar og avvikler de gamle forhold, og dermed blev den hidtilværende arbeidskontrakte avløst. Styrets andet forslag om, at utvide antallet av de faste arbeidere ifra 60 og indtil 150 mand, der fortrinsvis skulde intas av de faste dagarbeidere, nedtil 18 aar, resterende utvælges av de øvrige dertil habile ansøkere, fik 22 st av de 40 frammødte medlemmerne. De øvrige 18 st avgaes for et ligelydende forslag men med antallet 100 fremmet av Nils A Øen. Forslaget fik saaledes ikke det fornødne 2/3 flertal og blir ifølge lovene at indanke for Forbundsstyret. Som representanter til Forbundsgeneralforsamlingen valgtes Julius Korneliussen og Olau O. Stenberg, suplant: Amund Nilsen og Bernhard Suterud. Generalforsamlingen avsluttedes kl 6, 18 medlemmer var fraværende.

———–

Samme dag feirede Formanden Hans Bergh sit 50 aars jubileum so elvearbeider, og havde i den anledning inbudt Forbundsstyret og foreningsstyret til middag på Horgen, endvidere spanderte han fest paa Generalforsamlingens deltagere. Flere erkjentlighetspresenter blev ham overbrakt, desuten indløp flere telegramme iblant ogsaa fra Trælastdirektionen.

Andreas Larsen takket paa forsamlingens vegne for bevertningen, og ligeledees for samarbeidet i den forløpne 50 aars periode og ønsket tilslut styret held med sig i at løse de kommende opgaver, hvorfor Berg takket. Festen avsluttedes i den bedste stemning henved 9-tiden.

Styremøte paa Horgen den 14de Desember.

Styret blev enig om at tilstille ? Trelastdirektionen følgende opsigelse:

«Paa generalforsamling av de faste arbeidere indvarslet med 2 ugers varsel, blev det ved enstemmig beslutning bestemt at opsi den i 1916 oprettede kontrakt med Drammens Trelasthandeldirektion. De av de faste arbeidere der ikke var tilstede paa Generalforsamlingen er videre ved opslag av plakat opslaaet paa arbeidsbrakkerne git anledning til at indsende sin protest mot beslutningen; men nogen saadan er ikke indkommet, hvorfor opsigelsen ansees helt enstemmig. Som grund for opsigelsen kan fremholdes at de er til litet gavn for os som arbeidere i almindelighet og Drammens Trælasthandlerdirektion i særdeleshet, hvorfor vi haaper ved forhandlinger der omgaaende, at faa dette utjevnet.»                                                                                              Møte ble derved hevet.

Styremøte hos Aksel P Oseth den 31te Januar (1917)

Til beslutning forelaa meddelelse ifra Trælastdirektionen angaaende utvidelsen av de faste arbeideres antal. I denne fastholdtes antallet 120 mand som det mest pqassende, og som grund herfor anførtes at man vilde ha vanskelig for at skaffe stort flere sysselsatte i nedgangsaar. I henhold hertil besluttede styret fremdeles at ville fastholde sit oprinnelige forslag paa 150 mand, men finder i tilfelde ikke dette kan opnaa noget sikkert flertal, ogsaa kunne slutte sig til det av Trælastdirektionen nævnte antal. Medlemsmøte vedtakes at avholde i denne anledning førstkommende Søndag 4. Februar kl 3 i logelokalet Stenberg.

Møtet Hævet.

Medlemsmøte den 4de Februar i logelokalet, Stenberg, Protokollen referertes og godkjentes uten bemerkning. Besluttedes med stort flertal, at gjenopta til fornyet drøftelse utvidelse av de faste arbeideres antal. I henhold hertil forelaa beslutning fra før paa 150 mand med et knebent flertal og Trælastdirektionens besvarelse, efter styrets forespørgsel, at det ikke burde overstige antallet 120. Efter nogen debat tiltraadtes enstemmig et mellemforslag på 130- I forbindelse hermed vedtages mot nogle faa stemme, at avertere utvidelsene i «Fremtiden» og «Buskerud blad», med to ugers ansøkningsfrist, og at alle ansatte søke uanset om de var sønner av de faste arbeidere eller ikke. Ingen aldersgrense fastsættes.

Kristoffer A Nustuen oplyste at hangjerne vilde ha overlevert Fælleskassen til sin efterfølger, men der gjenstod nogen restkontingent som han ønsket medkommet, desuten havde man heller ikke valgt nogen til at revidere den. Som saadanne valgtes Andreas Nilsen Haugsund ? og Bernhart Suterud. Funktionstidene for de valgte representanter ti Forbundet fastsattes til et aar. For logelokaletbesluttedes at ilegge en leie pr møte kr. 5,00. De tilstedeværendes antal 41.   Møte avsluttet.

Styremøte avholdtes hos Sigurd Simensen den 20de Februar og hos Nils Jensen den 28de samme maaned. Ekstraordinær Generalforsamling bestemtes til den 4de Marts kl 3 på Logelokalet, Stenberg. Endvidere besluttedes, atforeslaa for Generalforsamlingen at styrets antal utvides til 7 medlemmer, for at gi «nedsetterne» anledning til at faa to representanter i styret.

I anledning av den averterte utvidelse var der ialt indløbet 171 ansøkninger. Av disse utsortertes 48, som var sønne av de faste arbeidere og som ifølge forslaget skulde ha fortrinsret, og dessuten 23 av de øvrige ansøkere, ialt 71. Fortegnelsen over disse besluttedes utlagt til gjennomsyn en time før møtets begyndelse. Møte ble derved hevet.

Ekstraordinær Generalforsamling avholdtes paa logelokalet Stenberg den 4de Marts kl 3 efm.

Protokollen referertes og godkjentes uten bemerkning. Skrivelse forelaa ifra Trælastdirektionen, hvori meddeltes, «at hvis internt forhandlingstilbud fremkom inden 5te Marts vilde de ordne sig paa anden maate, endvidere anmerkedes, at det var ingen av brukets arbeidere som havde faaet nogen fuldmagt til at handle paa deres vegne.» I henhold hertil redegjorde Formanden for, hvordan konferansen hadde løbet av med Trælastdirektionen ianledning utvidelsen av antallet, og vilde da faa besvare skrivelsen i overensstemmelse med de beslutninger, som var fattet. Dernest gik man over til behandle de av styret foreslaate 21 ansøkere. Følgende godkjennes: Almer A Oseth, Anders Thoresen Øen, Bjarne Oseth, Arnt O Øen, Emil Støa, Andreas Jensen, Amund Christoffersen, Kornelius Christoffersen, Andreas Korneliusen, Karl O. Skar, Godberg M Aasen, Hartvik Horgen, Hans >>O Skar, Nils Nilsen Moen, Peder A Oseth, Karl M Holmen, Karl Kristoffersen, Anton Korneliussen, Karl Ellingsen, Petter Larsen Berget, Erland K Øen, Petter M Øen, Kornelius J Moen, Anders Nilsen Moen, Andreas Theol Andersen, Albert A Skistad, Ole Ole O Brekke, Oskar O Brekke, Harald FredriksenSverre Brækaasen, Johan Brækaasen, Karl M Øen, Mathias Andreasen, Christen Andersen, Andreas Andersen, Nils Hansen Øen, Sigurd Andreasen, Lars K Øen, Andreas Nilsen Solli, Johan Nilsen, Johan Hansen Nystuen, Einar Emilsen Øen, Hans Olsen Stenberg, Henry Emilsen Øen, Anders Emilsen Øen, Hans Edvardsen, Martin Nilsen Solli, Smen E Bergh, Johannes K Bergh, Harald Temtemoen, Ingvald Johansen, Severin Simensen, Karl Magnusen, Nils Evensen Skistad, Einar Amundsen, Ole Strøm, Vilhelm larsen, ingolf Kopsland, Nils Olausen, Karl L Nedberg, Sigvardt Berget, Oskar Amundsen, Sigurd H Eriksen, Ole Martinsen, Anders Clausen, Olaf Emilsen, Hans Frise, Artur Larsen, Olaf Helgerud, Aksel Stryken, Ole A Brekke.

Ansøkere som maate avslaas.

Lars Skistad, Marinius Skistad, Lars Haga, Kristoffer Larsen Berget, Johan L Sanden, Laurits O Braaten, Albert Simensen, Alfred Helgerud, Hans Hansen Hole, Johannes L Baken, Laurits Olausen, Thore Olsen, Nikolai Halvorsen, Karl Nilsen Nedberg, Charl Gunneriusen, Martin Vinsvold, Karl Eriksen, Olai kjølstad, Karl Brække, Nils Amundsen, , Erlan Borgan, Trygve Nilsen, Anders Lauritsen, Gustav Temte, Nils O Braaten?, Johan Paulsen Haugsund, Gunnar O Viken, Martin J Horgen, Anders Nilsen, Aksel Nilsen, Karl O Nymoen, Petter Larsen, Hans Lindrud, Ole Olsen Stenberg, Harald Ingebretsen, Bjarne Sæterli, Severin Buskerud, Hjalmar Eriksen, Anton S Bergan, Petter Bogen, Herman Olsen, Johan Andreasen, Hans Torgersen, Jhan Østmoen, Anders Jensen Holmen, Aksel Berget, Oskar Mikkelsen, Hans O Mathisen?, Nils Andreasen, Jørgen Temte, Kristoffer H Kulland, Karl J Andersen, Hans Larsen Haugsund, Kristian Gundersen, Thor Karsen Sand, Johan Olsen Horgen, Emil Trulsen, Anton Abrahamsen, Harald Kristoffersen, oluf Nilsen Runtom?, gustav Magnusen, Olaf Kristoffersen Bækkelage, Ole O Nedberg, karl Rolfsrud, Per Temte, Emil Olsen, Laurits K Berget, Laurits Jonsen, Kristian Simensen, Hans Johansen, Olaus Kristoffersen,Borger Borgersen Sundbakken, Edvart Larsen Øen, Gunnar Gunneriussen, Sigurd Bergan, Harald Amundsen, Jørgen Skistad, Nils Larsen Øen, Johannes Gundersen, Hans Kristiansen, Karl Warhus, Syvert Warhus, LeonhardSandberg, Ole K Brekke, Andreas Simensen Krog, Adolf Strøm, Alfred Strøm, Nils Hansen Korsgaard, Martin L Braaten, Oskar Nilsen Berget, hans Nilsen Berget, hans Halvorsen, Anders Nilsen Bueretom?, Karl Johansen Tveten, Amund Amundsen Krog, Simen Hansen krog, Anders Jensen Mjøndalen, Johannes Frise, Severin Hansen Krogstadelven, Johan Andersen Mjøndalen.

Besluttedes at fortsætte Generalforsamlingen Lørdag den10de Marts med Haugsund som møtested, og dessuten da at ordne det hermed fornødne valgtes Kristian Støa, Jens Støa, Jens Larsen, Hartvik og Johan Støa. Styrets forslag om at utvide styrets antal til 7 medlemmer, og at disse to nye pladser besættes med nedsettere blev avgjort dithen, at gruppen fik dette overladt til senere drøftelse. CA. 40 medlemmer var tilstede. Generalforsamlingen avsluttedes henved 6 tiden.

Styremøte paa Stenberg bruks kontor den 8de Marts kl 3 efm. Ifølge oplysninger som forelaa muntlig ved Formanden, ønsket Trælastdirektionen forhandlingstilbud indsændt til førstkommendemandag den 12 ds. Styret blev da enige om at foreslaa følgende, som ved fortsatte Generalforsamling (de 10de Marts) med nogen ændringer fastleges som det endelige resultat: «Stenberg bruks arbeiderforening, der stiller sig ansvarlig, alle for en og en for alle i at antal av 120 og 10 nedsættere, forpligter sig til at drive og lede hele arbeide vedrørende opflaatningen og opmosingen efter Ingeniøren eller hans assistents andvisning av det til Stenberg ankomne tømmer paa betingelse av Trælastdirektionen holder den fornødne leiefolkstyrke, flaatemateriale, taugværk etc.

 1. Som betaling for dette arbeide, forlanges paa grund av den ekstraordinære tid vi lever i av kr 1,10 pr tylvt, av stub regnes to for en stok. For det til Stenberg opkjørte spil og renskningstømmer forlanges 50% tillæg. For krabastømmer beregnes kr. 4,00 pr tylvt.
 2. Den opflaatede last beregnes efter det antal tylvter, som gaar ut fra indretningene med opgjør hver 24de dag, dog saaledes, at forskudsberegningen, efter den ved bruket gjældende dagløn utbetales hver anden Fredag. For avlønningen føres kontrabok, for forskudslønning, maanedslønning træk, dekort ? etc. Dekortene, der indfordres hver maaned, sløering ? utbetales til foreningens kasserer og disponeres efter foreningens bestemmelser.
 3. Den opflaatede last nedsettes efter ordren til de respektive oplags og delingsland beliggende ovenfor Stegla, for samme tyvtbetaling. For saa vidt, at denne last engang er landefæstet skal flyttes ogjen erholdes ekstrabetaling ogsaa efter den ved bruket gjeldende dagløn. Til dette arbeide paaberegnes asistans av motorbaat.
 4. Det fastsættes, at Trælastdirektionen holder som før maskinførere, tællere og kontrollører, men forbeholder vi os opgave som det opflaatede og opmosede tømmer avlevert for hver dag til den av arbeiderne valgte sekretær.
 5. For ekstraordinært arbeide til hvilket di faste arbeidere er forpligtet og berettiget, saasom rensnking, vagthold, paasætting og indtagning av forsterkningsbelæg under flom, etc. og indlægning av tømmer under flom, oproming ? av belæg og bind fra fabrikerne o s v. forlanges ekstrabetaling ogsaa efte den av bruket gjældende dagløn.

Som tillæg: For at det i § 1, 2 og 5 nævnte arbeide paa hensigtmæssig maate vælger arbeiderne inden sin midte de fornødne tilltsmænd saasom: Kontrollører, indskriver, sekretærer o l og disse skal være Asistenterne behjælpelige med at opretholde god orden under arbeidet. – Nærværende, forsaavidt det blir godkjent av forbundsstyret anses bindende fra foreningens side. – Hvad nedsætterne angaar har styret ikke faaet noget prisforlangende, men haaper vo snart at saadant vil fremkomme.

Generalforsamlingen fortsatte i Haugsund den 10de Marts kl 7 paa Øggaardssalen. Formanden aabnet med at hjertelig velkommen, og henvendt til de nye medlæmmerne vilde han faa bemerke, at noget arbeide havde vi ikke at byde dem, men det var vårt haap, at vi ved hjælp av organisationen vilde forsøke at skaffe os det og om det var mulig, saa gode lønsvilkaar, som det ved vor indflytedelse og magt kunde naas. Derefter refererte sekretæren protokollen fra foregaaende møte, som godkjentes uten bemerkning. Tariffen som var utarbeidet av styret, vedtagens enstemmig med en del mer og mindre forandringer i de enkelte punkter, saasom forhøielse av tylvteprisene, asistanse av motorbaat under nedsætningen av tømmeret m m. Forøvrigt er tariffen indtat i sin endelige form i foregaaende referat. Som forhandlingskommite valgtes Hans Bergh, Olaus O Stenberg og Sigurd Simensen, og disse fik fuld myndighet til at træffe de forfininger som var ønskelige, for at kunne opnaa et gunstig resultat. Formanden advarte enhver av møtets deltagere om at være taus med hvad man nu havde behandlet, især tariffen og hvad der var fremkommet om den. Endvidere meddelte han, at næste møte blir avertert i Fremtiden, for at kunne naa flest mulig med avgjørelsene?.

Hans Frise takket paa de nye medlemmers vegne de ældre, for den tillid man hadde bevidst dem ved at indvitere dem i sin forening; Haapet at ingen vilde vise sig denne tillid uværdig.

Forespørgsel forelaa fra Stenberg Hornmusik om foreningen ønsket at overta instrumenterne, for en mindre pris end den mandtro kunde erholde for dem, for om mulig at bevare dem for stedet. For bevertningen erlagdes kr. 0,40. Ca. 100 medlemmer var tilstede.

Generalforsamlingen avsluttedes kl 10.

Stenberg bruks arbeiderforening avholdt medlemsmøte i Haugsund kl 7. Protokollen referertes og godkjendtes uteb bemerknng. Formanden gav oversigt over den ovennevnte situasjon paahørtes med taushet; Forbundets øverste gruppe var forbigået, uten at ha avbruds forhandlingene forsøkte Trælasthandlerdirektionen at hverve egne arbeidere, herunder hadde enkelte av medlemmerne gjort sig mindre pent bemerket. Indmeldelse i Landsorganitionen var en nødvendighet, begrundet dette med at ikke alle var istand til at det med den fornødne ro. Under en konflikt vil altid endel gaa træt og da var det om at gjøre at ha Landsorganitionen som et sikket rygstøt. Refererte Forbundsstyrets stillingtil den sentrale indmeldelse. Efterat enkelte havde havt ordet, indtokes enstemmig følgende forslag:, Forsaavidt at Forbundet finder det paakrevet anses indmeldelse i Landsorgaisationen for endelig.» Som sagt under den berammede arbeidssans valgtes, for Mjøndalen Sigurd Viken, Christian Andersen, for Gravkilen ? Petter Øen Vilhelm Larsen, og for Hentigen ? Anton Amundsen og Karl Blaafjell. For de enkelte medlemmers vedkommende, som har paategnet kontrakter, som ikke er godkjente igjennem foreningen førtes en meget sterk kritik over, dog vil disses forhold komme til mere klarhet ved de endelige forhandlinger. Det samme vil ogsaa gjøre sig gjældende for de uorganiserte, der har vægret sig for, at melde sig ind i foreningen. De tilstedeværendes antal 107. Møtet avsluttet kl 10.

Medlemsmøte avholdtes baade den 13de og 17de April paa logelokalet. I første møte behandledes de foreløbige resultater kommiteen var kommet over ens om ved meglingen i Kristiania. De nuværende arbeider, som efter Forbundsstyrets paabud var nedlagt den 2den April skulde gjenoptages den 4de samme maaned, mot at Trælasthandlerdirektionen ophørte med hvervingen av nye arbeidere. Endvidere var man enige om en anden fordeling paa arbeidsutbyttet, end som før, , idet det nu blir fordelt på 3 kl, nemlig: 1. De første arbeidere, antal av 120 mand, med baat- og vagthold, erholder herfor ekstra 0,02 øre pr tylvt og er envidere berettiget til de forefaldende ekstraarbeider ved bruket. 2. Hjælpeakordgruppe, antal 20 mand, bestaaende av mere og mindre faglærte arbeidere opsigelsestid 2 uger.   3. Dagarbeidere, antal 50 mand over og mindreaarige. De fremmødte hadde dertil at bemerke ved at kommiteen fremdeles efter evne faar arbeide, for om det var mulig at opnaa et gunstig resultat, dog med godkjendelse av foreningen tilslut. E n meget sterk dissens reiste sig ved møtets slutning enten man skulde sortere «krabassene» eller ikke medens forhandlingerne førtes, men denne resulterte ikke i nogen beslutning. I møte den 17de April referertes de fortsatte forhandlinger der var ført, dels paa kontoret i Drammen og dels hos mæglingsmanden i Kristiania, hvor begge parter blev enige om at følgende kontrakt vedtat: »

 1. De faste akordarbeidere i et antal av 120, hvad enten de er medlemmer av Stenberg Tømmerfløterforening elller staar utenfor samme, paatar sig oparbeidelsen av det til Stenbergindretningen ankomne tømmer saaledes, at hvert merke sorteres i to dele, enten fure og gran hver for sig, eller større og mindre dimensjoner hver for sig. -Det saaledes opflaatede eller mosede tømmer (krabaslast iberegnet) Enlægges ? til oplagslandene eller delingslandene ned til Stegla, og efterhvert som delingen skrider fremad forflyttes det på oplagslandene henlagte tømmer til delingslanderne. Saafremt henlæggelsen og flytningen maa ske mot strømmen erholdes fri slæpning. Forflytning ifra det ene oplagsland til det andet nydes godtgjørelse efter gjængse dagarbeiderpriser.

Arbeiderne pligter at rette sig efter den fordeling av arbeidet dom inspektøren bestemmer samt uten særskilt godtgjørelse at besørge avstikning av Tinnsjøhaugsalet ?, belægning og forsyning av saavel det under fløtning værende tømmer i indretningen, som ha tilsyn med de paa oplagslandene henlagte flaater, saavidt mulig holde dem av grund, beslrge indbjerging av løslasten efter elven og strandbræddene paa begge sider av elven saalangt som indretningen strekker sig, utføre renskningen fra Haugsund bro og nedover til indretningen, pasning av Skraalensen og Loeselvlænsen, samt utføre andet arbeide, som staar i nær forbindelse med opflaatningen.

 1. Til arbeidets utførelse antar Dierktionen som faste akordarbeidere et antal av 120 mand og indtil 30 som hjelpeakordarbeidere. Direktionen ansætter disse folk efter at ha hørt arbeiderens mening. Derhos ? antar inspektørene den fornødne leiehjælp, som avlønnes efter gangbare dagarbeiderpriser avpasset efter vedkommende arbeiders dugelighet. Dens lønninger gaar til avdrag i akordarbeidernes betaling for et antal av indtil 50 personer; ansættes der flere end 50 leiefolk, skal det overskytende antal betales av Direktionen uten avdrag i akordarbeidernes betaling.
 2. De faste akordarbeidere er pliktig til efter omgang og tilsigelse at holde nattevagt og andre vagter ved Stenbergindretningen samt altid holde pasagene gjennom Skraalænsen fri. De faste akordarbeidere pligter derhos at holde en med hendehaker ?forsynt brukbar baat, som daglig maa medbringes paa arbeidet. Denne arbeider, som nægtet denne bestemmelse ikke anskaffer sig baat skal finde sig i at inspektørene anskaffer saadan for hans regning mot avdrag i hans arbeidsfortjeneste.
 3. Mot en betaling svarende til denne for lkeiefolk gjældende skal de faste akordarbeidere efter tilsigelse og efter tur utføre ethvert arbeid, som ikke foran er nævnt men som er fornødent til det hele arbeidets hensigtsmæssige fremme, saasom lænsenes utjægning og indtagning. Tinsjø? (Tiinsjøormens?) inspisering og pasning, tauges paasætning under flom og storm, sortering av bjergningstømmer, og andet deslige, som henhører til god orden og arbeidets hebsigtsmæssige fremme.
 4. Direktionen anskaffer det fornødne taugværj, som arbeiderne pligter at behandle med omhu. – Efter tilendebragt arbeide ilandbringes det til redskabsboden og avleveres sammen med andre i bruk havte redskaper. -Hvad der ved skjødesløshet maatte være bortkommet blir at erstatte.
 5. Arbeidet paabegyndes om vaaren efter inspektørens tilsigelse og fastsættes saa længe vandstanden og andre omstændigheter tillater. Det maa ikke avbrytes eller stanses uten paa søn- og helligdage og naar naturhindringerv er tilstede- Den ugentlige arbeidstid blir 60 timer. Den alminnelige arbeidstid blir mellem kl 6 morgen og kl 6 aften saalenge aarstiden tillater det. En undtagelse gjøres for folkene ved moseapparatene som maa arbeide paa overtid, naar dette kræves. De øv rige arbeidere skal dog være pligtige til at avløse disse, naar inspektøren finder dette paakrevet.
 6. For utførelsen av de i paragraf 1 nævnte arbeider er prisen fastsat til kr. 1,20 pr tylvt sams last av alle længder og dimmentioner. For de i paragraf 3 fastsatte arbeide tilkommer de faste akordarbeidere derhos 2 øre pr tylvt; for vagthold under arbeidsstans betales dog særlig godtgjørelse efter gjængse dagarbeidrpriser. Av stub regnes to for en stok. Flaatevirke anskaffes av Direktionen. Maskinførere, tællere og komandører betales av Direktionen. Av kontrollørenebetaler akordarbeiderne og Direktionen hver sin mand.
 7. Hver 4de uke som arbeidet har vært igang foregaar lønningen in runde tal beregnet efter det i perioden oparbeidede tømmerkvantum og naar to uger er forløbet mellem disnse lønningsdage utbetales en mellemlønning av kr 80,00.
 8. Nedsætter arbeidere uten ordre til urette steder, bærer vedkommende arbeider de omkostninger som derav matte bli følgen. Enhver arbeider pligter daglig og stadig naar ikke gyldig forfald er tilstede, at infinde sig paa arbeidet til bestemt tid, og utføre hvad der paalægges ham, samt i et og alt at opføre sig som det anstaar sig en bra arbeider. For hver gang arbeidet forsømmes avkortes arbeiderne efter kr 6,00 pr dag, hvilket avtræk tilflyter arbeidernes fælleskasse. Skulde nogen arbeider ved forlokkelser eller trusler paavirke sine kamerater til opsætsighet mot sine prinsipaler eller overordnede, vise efterlatenhet, trættekjærlighet eller hang til drukkenskap, skal han av inspektøren straks kunne avsættes. Som gyldig forfald erkjendes kun sygdom og saadanne tilfælder hvorav er sig selv raadig. Ønsker nogen at være borte i private foretninger, maa han dertil ha inspektørens samtykke. Nærværende kontrakt gjælder for inneværende aar og fremdeles, indtil den, fra nogen av sidene opsies før jul. Opsigelsen fra Trælastdirektionen skal skje paa gyldig maate av inspektøren til 5 mand av arbeidere, der har derav at bringe underretning til samtlige arbeidere. Fra arbeiderens side sker opsigelsen paa gyldig maate ved en av arbeiderne opnævnt komite.

Foranstaaende kontrakt vakte en meget intens debat, særlig gjeldt det om hvilke, som var berettiget til at vedta den eller ikke, endvidere kunne man heller ikke gaa med at kommandørene ansattes av Direktionen. Enstemmig besluttedes det ikke at vedta kontrakten før Direktionen hadde godkjent samtlige av foreningens medlemmer, i tilfælde herav kunde Direktionen ansætte de øvrige akordarbeidere. Dersom intet av dette kunne antas, da i sidste tilfælde at staa og falde for prinsippet efter forslag av Kornelius Øen, der fik enstemmig tilslutning. Dessuten vedtages at fastholde valget paa komandører, selv om de skulde lønnes av akorden. Ved disse møter var der frammødt ca 100 medlemmer pr. gang.

Attr. ? medlemsmøte den 23de April på logelokalet, Stenberg. Formanden meddelte at han efter tilsigelse av Chr. Olsen isammen med asistenten lovte utarbeidet et kompromis, hvorav 9 av de indnoterte flyttes tilbake i b klassen for at gi plads til de som Direktionen ansaa for urettelig forbigaaet; men da han kom til Drammen fik han den besked, at Direktionen hadde avvist dette. Mæglingsmanden var varslet herom og hadde allerede berammet begge parter til møte førstkommende Tirsdag den 24de ds kl 1.     I forbindelse med dette mæglingsmøte vilde han da foreleggge følgende spørgsmaal, og som han ogsaa havde antydet svar paa til avgjørelse.

 1. Vil foreningen gaa med paa en liste utarbeidet av asistentThoresen og foreningens formand den 22de ds, hvorav 9 av de indsorterede i A gruppen til b gruppen, for at gi plads til 9 andre som Direktionen mener er urettelig forbigaaet? Svar: Da Direktionen allerede har avvist kompromisset anses spørgsmålet for bifaldt.

2 Vil foreningen gaa med paa at de nævnte 9, gaar ut av begge akordgrupper og erholdes en dagsbetaling av kr 10,00 pr dag?Besvares med Nei.

 1. Kan foreningen gaa med paa at Direktionen ansætter komandørene? Svar Da det altid har været almindlig praksis at disse vælges av arbeiderne finner vi ikke, at kunne fravike dette prinsip.
 2. Vil foreningen i tilfælde av konflikt utnævne ordensværn til at paase, at intet av indretningen blir beskadiget, samt redde alt i drivt værende tømmer, etc? Svar Da vi har indtryk av at Direktionen for prisippets skyld absolut vil ha konflikt, anser vi os løst fra alt ansvar i saa henseende.
 3. Vil foreningen at paragraf 29 punkt 1 i mæglingsloven skal anvændes forsaavidt forhandlingerne blir brudt?   Ja.

Samtlige spørgsmål besvartes enstemmig efter de antydede svar. Tilslut drøvtedes spørgsmaalet om i tilfælde konflikt, hvordan de stiller sig med dem der allerede hadde paatatt sig mindre akorden vaarlast ?. Man enes til slut om, at disse maatte fuldbyrde sit arbeide men da ikke paata sig mere før forholdene var ordnet. De tilstedeværendes antal 105.

Møte den 29de April kl 7 paa logelokalet Stenmberg.

Protokollen refereredes uten bemerkning. Til behandling forelaa paany den i forrige møte refererte kontrakt, og den av forhandlingskommiteens vedtagne overenskomst i mæglingsmøte den 24de April, hvorved 9 av de nyindnoterte flyttedes tilbage til Hjælpeakordarbeiderne, for at give plads til de som Direktionen anså urettelig forbigaaet, endvidere var komandørspørgsmaalet ordnet dithen, at, at arbeiderne hadde indstillingsret og Direktionen den endelig godkjendelse, dog skal disse lønnes utenom akorden. Ved siden herav redegjorde Formanden, at det var iorden omtrent ved Forbundets samtlige grupper, naar medtas Transportlaget i Vestfossen og Tømmerfløterforeningen i Tyrifjorden. Ved disse var der oprettet kontrakter, som ikke nu med nogen lovlig ret kunde brytes, dog skulde de av Tømmerfløterforeningen som ønsket at ta ut faa begynde som dagarbeidere ved Stenberg. Ved Nedsættergruppen var det ogsaa fremdeles uklart, da de6 uorganiserte ikke kunde gaa med paa den kontrakt, som de øvrige av gruppens 10 medlemmer havde oprettet, før den blev dem forelagt gjennem foreningen med enkelte endringer tilføiet. Av de 9 som skulde flyttes om i Hjælpeakordgruppen var tallet reduseret til 6 ved senere ledigblevne pladser og disse var: Theol Andersen, Nils Hansen, Hans O Stenberg, Hans Frise, Ingvald Johansen og Ole M Brekke. De som Direktionen ansaa forbigaaet og som nu var indtraadt som faste arbeidere ved den vedtagne overenskomst var følgende: «Hans Hansen, Albert Simensen, Magnus Sørensen, Andreas Jansen, Adolf Strøm, Sigurd Simensen Braaten, Thore Olsen, Hans Halvorsen og Oskar Nilsen. Diskutionen om de her forannævnte resultater var meget skarp og varte i samfulde 3 timer. Særlig var det den maate, som det for omtalte kompromis var kommet istand og forøvrigt komiteens arbeide i sin helhet. Forsamlingen bøiede seg dog loyalt tilslut og vedtok kontrakte enstemmig paaa betingelse av at forholdene ved nedsættergruppen ordnes tilfredsstillende efter forslag av sekretæren. Dernest gik man over til valg av komandører, indskrivere, samt sekretær ved regnskaps førselene. Som kommandør valgtes, i                                                  første maskinavdeling   Hans A Nystuen     med 31 st                                                             til varamand Hans Bergh               –     25 st                              Første flaateavdeling     Nils A Øen                 –   34 st                            Varamand                         Gustav Brækaasen   –     31 st                    Nederste maskinavdeling Aksel Oseth         –     43 st                  varamand                         Hans O Stenberg       –   11 st

Som indskriver for første maskinavdeling Amund Nilsen Haugsund og Karl O Temte. Første flaateavdeling Marinius A Øen kombineret kommandøren. Nederste maskinavdeling Rasmus Andersen likeledes kombineret med kommandøren. Til sekretær valgtes med aklamation Amund Nilsen Haugsund. Møtet avsluttedes kl 11 1/2. De tilstedeværendes antal 113.

Skriftlig meddelelse oversendtes Trelastdirektionen de 30te April om paa hvilken betingelse overenskomsten var vedtaget, samt om de stedfundne valg. Den 3die Mai mottok, de av nedsætterne, der stod tilsluttet foreningens tilbud om forhandling. Som komite valgtes August A Øen og Anders Andreasen Mjøndalen. Komiteen framsatte i forhandlingsmøte den 4 Mai krav paa, at nedsætternes antal forhøies fra 10 til 14 mand, asistanse av slepebaat igjennom broerne, to dagers henstand paa orderne, forøvrigt kunde komiten gaa med paa de stipulerte priser, hvilket var følgende. Fra Stenberg til Landfald bro 0,20, nedfor 0,30 fra Dahler og Narverud til Landfald bro 0,10. Nedfor 0,20 øre. Tilstede av Direktionens medlemmer var Her Ingeniør Bugge, Johan Christensen Einar Haug. Ved de paa formidagen førte forhandlinger opnåddes nogenlunde enighet om de fremsatte krav, dog med den ændring at antallet av nedsættere sattes til 12, paa grund av at større parti tømmer var overgaaet til fabrikker beliggende ovenfor Stegla, dernest vægret komiten sig for at vedta overenskomsten, idet den henskjøt dette til den av foreningen valgte komite. Denne blev da tilkaldt pr telefon, hvorpaa overenskomsten undertegnedes.

Medlemsmøte avholdtes den 20de Mai kl 3 paa Loge Stenbergs lokale. Følgende beslutninger blev fattet: «I anledning de ledigblevne pladser i den faste arbeidsgruppe gies styret fuldmagt til isammens med Asistenten, at utta disse av Hjælpeakordgruppen, dernest at denne blir besatte med nye, og ved denne leilighet søke indtat de af Vestfossens Transportlag, der var saa uheldige at miste sine platser. Endvidere overlates styret, at bringe komandørenes lønsforhold iorden. Vagthyttene repareret og bragt paa plads, samt faa indfordret kontingenten for første halvaar. Til at asistere kasereren med dette valgtes Kristoffer A Nystuen, Gustav Brækaasen og Gustav Andersen.     Møtet avsluttedes kl 6. Antal tilstedeværende 70.

Den 24 Mai avoldtes møte paa kontoret ved Stenberg med Fløtningsbestyrer Chr olsen, Ingeniør Bødker og Asistent Toresen. Fraværende av styret var Hans Bergh og Nils Jensen, som suplanter møtte Bernhard Suterud og Kristian Støa.

Styret forelae paa dette møte sin indstilling lydende paa Theol Andersen, Noils Hansen, Hans Frise, Hans O Stenberg, Ingvald Johansen og Ole A Breke til de 6 ledige pladse i den faste akordgruppe. Paa betingelse av at disse 6 ansættes, frafaldt styret sin indstillingsret paa de manglende pladser i Hjælpeakordgruppen. Endvidere protesteredes paa nogen træk ved Forskudslønningen, som ikke overenstemmende med kontrakten, lønningsdagen nøiere overholdt, Vakthytene forlanges reparert og brakt paa plads ifølge avtale, komandørenes lønnsforhold maatte ogsaa bringes til en avslutning og tilslut besva¨æring over mangel paa oplagsplads til det oparbeidede tømmer. Disse forskjellige punkter drøftedes endel, men nogen endelig bestemmelse vilde ikke Fløtningsbestyrerne fatte før dette var forelagt et Direktionsmøte, der skulde avholdes i en av de nærmeste dage.

Styremøte avholdtes i barakken ved den nederste maskinavdeling den 12 Juni. Fraværende var Nils Jensen, som suplant mødte Bernhard Bernhart Suterud. Som første sak behandledes den for nogle dage siden stedfundne ligning av de over og mindreaarige ved bruket. Denne var ifølge gammel skik berammet ved asistentene, og de der ved denne blev indvarslet avballanserte efter vedkommendes duglighet disse daglønne. Omfor den ordning hadde der reist sig endel uvilje, da denne ikke virket helt ens ved avdelingene og heller ikke ret til alle sider. I anledning dette fandt styret at der ved denne ligning bør sammenkaldes 3 mand fra hver avdeling, for om mulig at faa affattet ens ligningsregler.

ifra det paa kontoret den 24de Mai nevnte Direktionsmøte, angaaende de for Fløtningsbestyrerne, Ingeniørene og Assistentene fremførte anker hadde ikke styret modtat nogen underretning, men man hadde underhånd erfaret at tre av indstillingene avr ansat nemlig:, Invald Johansen, Hans O Srtenberg og Ole O Brekke. De øvrige tre var Andreas Buskerud, Severin Buskerud og Anders Simensen, likeledes av hjælpeakordgruppene. Styret besluttet da i henhold til dette resultat at tilstille Direktionen følgende skrivelse: «I styremøte i Tømmerfløterforeningen den 12 – 6 – 17, blev blant andet ogsaa behandlet en række saker vedrørende den overenskomst, der er indgaaetmed den ærede Direktion. Særlig gjaldt det da den korteringsmaate, som er anvendt ved det siste maanedsopjør og som efter vor opfatning ikke er samsvarende med overenskomsten. Endvidere befandt styret at besettelsene av de ledige pladse i den faste akordgruppe forsaavidt kan passere, men at vor indstillingsret helt forbigaaes paa Hjælpeakordgruppene er ligesaalidt i samklang med overenskomsten som korteringsmaatenn. Dernest maa bestemt forlanges, at Komandørene Kontrollørene og tællernes lønnsforhold bringes iorden. Sluttelig maa styret gjøre Direktionen opmerksom paa de nu bekjente vagthytter, der fremdeles befinder sig i samme forfatning, tiltrods for, at det hertil har været rikelig med arbeidskraft under flommen. Svar imøtesees inden 19 Juni, hvorefter foreningen vil bli sammenkaldt til nærmere forføining.

I henhold til denne skrivelse anmodedes styret om at avgi møte paa kontoret i Drammen den 18de Juni. Fraværende var Nils Jensen, suplanten Bernhardt Suterud valr indvarslet, men mødte ikke. Tilstede av Direktionens medlemmer Dherre Ingeniør Bugge, Einar Haug og Gunnar Haugerud.

Efter at ha gjennomgaaet lønningslisterne for Mai maaned, blev man enige om endel rettelser, vedrørende de, der paa forhaand hadde indhentet inspektørens tillatelse til fravær i arbeidet. Druast ?? fastsloges fremtidige følgende regler:» Gir inspektørene nogen av de faste arbeidere tillatelse til fat være raværende i private anliggender, og uten at der foreligger sygdomstilfælder eller lignende gyldig grund, og der istedet for ham trænges en anden mand, betales denne av Direktionen.

Er nogen borte uten gyldig grund mister han sin akordfortjeneste, for de dage han er fraværende. Inspektørene har da at plassere en stedfortreder for akordlagets regning, hvis det er nødvendig.

Søker nogen Inspektøren om at være fraværende og der istedet for han trenges en stedfortreder, maa han først indhente akordlagets styres tillatelse før endelig avgjørelse kan træffes.

Den i kontrakten bestemte dekort opgjøres herefter av akordstyret.

Hvad besættelse av akord- og Hjelpeakordgruppe angaar, var man nu i overenstemmelse med hverandre og paalagtes Inspektøren der var tilstede, at være opmerksom paa bestemmelsen i paf 2.

Komandørernes lønnsforhold var tidligere protokollert i Direktionens forhandlingsprotokol, hvilket styret fandt sig tilfredstillet med. Kontrollorer og tællere vil ved henvendelse paa kontoret faa skriftlig kontrakt.

Vakthyttene var nu iorden.

————–

Styremøte den 27de juni i barakken ved den nedre maskinavdeling. Fraværende var Nils Jensen og Olaus O Stenberg. Ingen suplanter mødte. Møtet var sammenkaldt i anledning et indkommet lønsandragende fra flere dagarbeidere ved Stenberg. De tilstedeværende styremedlemmene blev enige om, at gi andraget følgende paategning: «Stenberg bruks Tømmerfløterforenings styre samlet til møte den 27de Juni til behandling av andragende indsendt av flere dagarbeidere ved Stenberg med begjæring om tillæg i daglønnen. Styret fandt, at et saadant tillæg var særlig paakrevet, for de av dagarbeiderne som er familieforsørgere, og vil herved henstille til den ærede Direktion om at ta nævnte andragende under drøftelse. Som et passe dyrtidstillæg kunde nævnes kr2,00 pr dag.   ———

Andraget oversendes hermed til Asistent Thorese, der paaførte det ca 15 mand, som det der nævnte tillæg vilde komme tilgode, hvorefter det gik videre til Direktionskontoret.

Den 27de Juni lot Formanden utgaa anmodning til møte paa kontoret, for at faa fastslaaet ens ligning. Avdelingen skulde avgi til dette møte 5 mand hver. For Hentingen mødte Hans Bergh, Thor Nilsen og Sigurd Simensen; De nedre avdelinger Emil A Øen, Andreas Larsen og Gustav Holmen, Den i Mai maaned stedfundne ligning var saaledes, at man i Hentingen hadde fastsat kr. 3.00 for nybegyndere, kr. 4,25 for 16 aaringer, 5,50 for 17 aaringer og 7 kr ved 18 aarsalderne, samt ingen reducering for de ældre. Ved de andre avdelinger var man gaaet lidt mere skjønsmæssig frem, idet man tog lidt mere hensyn til dueligheten, og dessuten var de ældre sat ned noget. Paa denne vis var avdelingerne, hvad lønnsforholdene paa dagarbeiderne angik noksaa raus, og der var ikke liten uenighet om dette. For at komme ut av dette, vedtog saa møtet et forslag fremmet av Sigurd Simensen lydende paa kr. 3 – 5 – 7, henholdsvis for 15 – 16 – 17 aaringer, samt ingen nedsettelse paa de ældre. Under forutsætning av foreningens godkjendelse, Besluttedes dette.

Medlemsmøte sammenkaldtes paa Kontoret den 4de Juli paa kort varselstid da ligningen og dyrtidstillægget skulde ifølge flere krav være godkjent før lønningen. Ligningen referertes og godkjentes. Andraget om tillæg i daglønnen var tilbakesendt styret med indsigelse av det halve beløp paa betingelse av, at Akordlaget ydet den andre halvpart. Dette besluttedes tiltraadt mot 4 st, der avgaes for at dele dette tillæg paa flere av de voksne dagarbeidere. Utskriften av de med Direktionen sidst førte forhandlinger oplæstes og godkjentes enstemmig. Til den ved den faste akordgruppe ledige plats indstiltes mot 2 st Hans Frise, i hans sted i Hjelpeakordgruppen vedtakes at indstilte ældste søn av akordarbeiderne. Dernest besluttedes, at avholde en mindre festlighet; til at forestaa denne valgtes Vilhelm Larsen, Ander Clausen, Petter Øen, Karl Nymoen og Anders lauritsen. Andreas Viken Haugsund fremsatte ved denne leilighet tanken om bytte paa maskinen, saa de arbeidere, der er beskjeftiget i den nedre del av indretningen, kunne ha lidt at ty ind i ved maaltiderne. Styret lovet at fremholde dette for Direktionen, naar leilighet gaves. Møtet avsluttedes dermed, ca 40 medlemmer var tilstede.

Den 6te Juli blev atter avholdt et møte ianledning i enkelte mindre uoverenstemmelser med ligningen. I dette deltok Hans Bergh, Thor Nilsen, Sigurd Simensen, Aksel Oseth, Nils A Øen, Amund Nilsen, Oskar Amundsen og desuten var asistent Thoresen tilstede. Efter at de ved ligningen begaaede feil var rettet, forelagde asistenten et nyt lønsandragende fra 42 paategnede dagarbeidere med krav om 10% tillæg. Da imidlertid 30 av disse var mindreaarige foreslog asistenten, at yde de der hadde opbæret fud dagløn fåt 1 kr i tillæg og avslaa det øvrige. De faste arbeidere, der var tilstede ved denne leilighet vægret sig for at avgjøre noget av dette, før Direktionen hadde avgjort saken paa forhånd, da kunde dette forelægges styret. En kort tid efter modtog saa styret meddelelse om at ogsaa halvparten av dette var indvilget av Direktionen, under forutsetning av at akordlaget ydet sin halvdel, hvilket vedtakes.

Den i medlemsmøte besluttede festlighet avholdtes den 14de Juli i Loesmoen. Et sendragelig ? fremmøte og en ringe tilslutning gjorde sit til, at den blev mindre vellykket. Dog, de fremmødte, der væsentlig bestod av ungdom moret sig efter bedste evne. Festen avsluttedes ved 3 tiden. ——

Styremøte den 16de August paa kontoret ved Stenberg. Fraværende var Nils Jensen, som suplant mødte Kristian Støa. I anledning den mængde arbeisforsømmelser, der var forefaldet i de sidste besluttet styret ved opslag av plakater, at indskjærpe enhver av akordarbeiderne, om at indhente komandørens tillatelse, imotsattfald vil debli tildelt ugyldig dekort. Tilbud fra Stenberg Hornmusik om foreningen vil overta instrumentene efter en pris av kr 300,00. Dette blev overladt til et senere medlemsmøte at bestemme. Endvidere vedtakes at tilstille Direktionen følgende skrivelse angaaende regnskabsopgjøret, avstikningenav Skraalænsene, mangel paa oplagsland m m: «Stenberg bruks Tømmerfløterforening tillater sig herved, at oversende den ærede Direktion besværing over enkelte uoverensstemmelser, der seet fra vor side ikke kan sies, at ha medhold i Kontrakten.

I henhold hertil skal vi faa meddele, at ti av akordarbeiderne har til os indgit klage over uretmessig træk ved deres avlønning. Grunden hertil tilskrives den methode regnskabet opgjøres paa. Styret finder, at maatte gi ovennevnte klage medhold og henviser herved til § 8 i ovenenskomsten, hvilket tilsier beregning og avlønning hver maaned. Avlønningen ønskes utført ved kontoret avdelingsvis.

Endvidere vil styret gjøre Direktion opmerksom paa, at avstikningen av skraalensen indgaar under det ekstraarbeide, for hvilket ydes godtgjørelse, samt at Direktionen erlegger en godtgjørelse, svarende til den gjennemsnit akorden beløber sig til, for de av akordarbeiderne, der benyttes utenfor det omraade overenskomsten hjemler eller i en annen bedrift.

Tilslut ser vi os nødt til at meddele, at dersom intet nu blir foretat med at skaffe oplagsplads vil arbeidet snart maate indstilles. Efter deres mening at dømme, der sætter sætter ? tømmeret ned til de forskjellige oplags og delingsland, kan vist adskillig av dette oplag reduseres.

Styremøte paa Stenbergkontoret den 29-8-17.                Fraværende var Nils Jensen, som suplant mødte Kristian Støa. Andragende forelaa fra Fagforreingens sangkor, Nedre Eker om tillatelse til at være fraværende uten træk Mandag 19de August for Anders Haugen og Gustav Andreasen der ønsket at delta i et større sangerstevne i Tønsberg. Asistent Thoresen hadde paa brukets vegne indvilget andragendet, paa betingelse av , at foreningen avgjorde lønsspørgsmaalet. Ansøkningen, der var noget forsinket indvilgedes, for den av arbeiderne der tilhørtr akordlaget. Endvidere søkte Jørgen Temte om tillatelse til at være fraværende 6 dage under elgjagten, under forutsætning av almindelig træk. Andragendet oversendtes Indspektøren med styrets anbefaling. Dernæst refereredes svarskrivelse fra den kvindelige Fabrikinspektør Betsy Kjelsberg ianledning en henvendelse av styret over at inspisere hvile og spisebarakkene ved Stenberg. I skrivelsen fremholdes at transportabeiderne desværre ikke kommer ind under den angjældende lov og fabriktilsynet kan saaledes intet gjøre, men at en forandring heri bør ske ved den nu forestaaende rivision. Imidlertid vilde hun hennlede Helseraadets opmerksomhet paa det mangelfulde renhold ved Stenberg. Tilslut referertes svar fra Direktionen, paa den av styret indsendte besværing den 16 – 8 – 17. Denne var saalydende: «Vi har modtat deres skrivelse, hvori de paanker enkelte ting, som menes ikke at være overenstemmelse med den hos Kredsmæglingsmandentrufen overenskomst. Saaledes skal ti av akordarbeiderne ved de to sidste maanedsopgjør være uretmæssig trukket og grunden hertil skal være den maate regnskabet opgjøres paa. Det vil maaske erindres, at der under forhandlingerne uttrykkelig præsisderetes, at opgjør skulde foregaa paa samme maate som tidligere, og at utbetalingerne ved hver maanedslønning skulde foregaa med runde tal og aarsopjør finde sted efter tilendebragt arbeide om høsten. Saavidt vi skjønner har de hidtil foretagne tre midlertidige opgjør været gjort paa samme maate som tidligere, idet det oparbeidede tømmerkvantum hver gang er lagt tilgrund for utregningen, og det beløp som hver enkelt tidligere har faaet sig utbetalt er fratrukket. Et absolut endelig maanedsopgjør vil selvfølgelig virke gunstig for den arbeider, som kun deltar i arbeidet midtsommers, naar fløtningsforholdene er bedst og mindre gunstig for den som ogsaa deltar i vaar og høstarbeidet. Skulde Foreningen fremdeles find, at en saadan vivelbrande??? fremgangsmaate, som altid har været brugt er ukorekt, saa maa vi, for at faa et klart overblik over hvad der menes er korrrekt, bede foreningen selv opstille og utregne hver for sig de hidtil foretagne tre maanedsopgjør, og tilstilte os rammer, hvorefter vi intet har imot at gjenopta dette spørgsmaalet til fornyet behandling. Dernest kræves, at avstikningen av Skraalensen skal gaa indunder ekstraarbeidet. Dette kan vi ikke gi vor tilslutning. Hvad der menes med at utføre avlønningene avdelingsvis staar ikke ganske klart for os. Arbeiderne paa de nedre avdelinger av indretningen har i den senere tid ladet sine lønninger avhente av dertil betroede arbeidskamerater, medens fremgangsmaaten i gammel tid var den, at hver mand hentet selv sin betaling paa stenbergkontoret. Denne sidste maate er utvilsomt riktigst og vi kan gjerne gaa med paa enten at arbeidet indstilles over hele linjen, medens lønningen foregaar eeler ogsaa, at lønningen foregaar efter arbeidstid, men av forskjellige grunde maa vi fastholde, at akordarbeiderens lønninger foregaar paa kontoret. At undgaa overfyldelse paa oplagspladsene er vi ikke ganske herre over, men vi har nogenlunde overvundet denne vanskelighet før og haaper ogsaa at kunne gjøre det herefter, saaledes at arbeidsstans kan undgaas.»

For Trælastdirektionen Chr Olsen

Paa denne skrivelse besluttet styret at tilstille følgende svar: «I besittelse av den ærede Direktions skrivelse datert den 22 – 8 – 17, hvorav fremgaar, at vore besværinger ikke helt har fundet den rette forstaaelse, ser styret for Tømmerfløterforeningen sig foranlediget til at oversende en fornyet henvendelse i de her omhåndlede saker. Direktionen anfører i sin skrivelse, at de tre foretagne maanedsopgjør er i overenstemmelse med de i forhandlingerne fastslaate regler, samt efter tidligere skik og bruk. Noget saadant fornemmer komiteen ikke at ha sluttet seg til og maa absolut fastholde reelle maanedsopgjør, som overenskomsten tilsier og for lethets skyld at avlønningen foregaar med avrundet tal. Den i maaneden faldne dekort blir at fratrække samme maanedsopgjør og de ve avrundingen gjenstaaende beløp overføres paa næste. Hvad Direktionens paastand om, at en saadan opgjørsmaate skulde virke mindre gunstig for de arbeidere der ikke deltager den hele tid, forstaar vi ikke. Derimot blir de der var saa uheldig, at bli tildelt ugyldig dekort i Mai maaned intet forurettet efter den tiltids brukte metode. Styret tillater sig for greihets skyld, at vedlegge en utarbeidet skema saa misforstaaelse kan undgaas. Som eksempel nævnes, at trygve Buskerud, der begyndte som akordarbeider i Juli maaned og har samtlige dagsverk, men mottar i lønning kr 90,00 mindre end de øvrige, naar vender dise penger tilbake. Naar Direktionen videre paastaar, at lønningerne i sin almindlighet har været avhentet paa Stenbergkontoret, saa er dette helt omvendt. Ifra Grudts dage har det altid været lønnet avdelingsvis og det er kun i de sidste aar at lønningerne for de nedre avdelingene har været avhentet efter beordring, – ikke dertil valgte arbeidskamerater. Vi maa bestemt fastholde, at Direktionen er lønningene ansvarlige indtil de naar sin eiermand. I anledning avstikningen paa Skaalensen indgaar under ekstraarbeidet, noget som Direktionen ikke kan tiltræ agter styret at fastholde krav paa. Som bekjent benyttes Skraalensen, som opbevaringssted kun i lav vandstand paa grund av de strie strømforhold og endog da maa tilførselen av tømmer reguleres jevnt. Dette kan ikke sies, at ha været tilfælde i sommer og ved denne ophobning som da har været følgen er akordlaget paaført en ikke uvæsentlig utgift. I henhold til paragraf 1 og 4 mener vi, at Direktionen pligter at bære disse utgifter, imotsafald agter vi at indanke dette for en eventuel arbeidsret. Nogen besvarelse paa om akordlaget pligter, at avse nogen utenfor det omraade overenskomsten hjemler eller i nogen privat bedrift, med den nuværende lave godgjørelse for alt saadantbekstraarbeide, har ikke styret modtat og avventet dette. Direktionen bemerker tislut, at de ikke altid har været herre over ophobningen paa oplagspladsene, men at de tidligere har overvundet denne vanskelighet og haaper det ogsaa denne gang, saaledes at arbeidsstans kan undgaaes. Til dette skal vi faa anføre, at Direktionen ligedsaalidt nu som tidligerehar foretat sig noget med at skaffe pladsfør det er skeet efter paatryk av arbeiderne og det samme har gjentat sig nu. Vi tror at Direktionen let indser den ulempe der tyngder over hele arbeidet ved den masse ekstraarbeide som unødig paaføres ved en saadan overfyldning.

Imøteseende den ærede Direktions svar tegner

For Stenberg Bruks Tømmerfløterforening                                    Hans Bergh.         Sigurd Simensen.                                              Formand og sekretær.

Da nogen tidvar hengaaet uten at noget svar indtraf, blev Fløtningsbestyreren pr telefon forespurgt om ovenævnte skrivelse var behandlet av Direktionen. Dette benegtedes, derimot blev formanden anmodet om, at møte paa kontoret i Drammen til en mindelig forklaring av de forskjellige tvistepunkter. Formanden mødte dagen efter og gjennomgik disse og dernæst avtaltes en konferanse, der skulde foinde sted senest i November maanedimellem Direktionen og styret, eller en dertil nedsat komite, for om mulig at jevne? disse uoverenstemmelser for fremtiden.

Styremøte den 29 – 9 – 17 paa Stenbergkontoret.                                    Fraværende var Nils Jensen og Olaus O Stenberg. Av suplantene møtte Kristian Støa. Til behandling forelaa efter forespørgsel av asistent Thoresen om hvormange og hvilke av dagfolkene man ønsket at beholde igjen, da samtlige var opsagte. Besluttedes, at uttale sig for at samtlige av de faste dagfolk fik fortsætte, ialt ca 30 mand. Endvidere uttalte styret sig for, at man ved denne indskrrænkning av betjeningen i første række sløyfe flaatningen i Gylten? og muligens halve avdelingen i Hentingen. Efterat ha forelagt Ingeniøren dette, hvilket denne tiltraadte, paa betingelse av om der skulde være enkelte Trælasthandlere der helst ønsket sin last flaatet, at dette lot sig gjøre siden, avsluttedes styremøtet.

Umiddelbart efter dette styremøte avla helseraadets formand distriktslege Bull besøk i spisebarakkerne ve Stenberg. Besøket der var foranlediget efter opfordring av den kvindelige fabrikinspektøren Betsy Kjelsberg vil ha tilfølge, at Direktionenvil faa sig oversendt skrivelse ifra Helseraadet med beretning om de mislige forhold, der her i en ikke liden grad har været raadende. Loven om disse forhold er grei nok, utholdt lægen, men da herredet ikke har besluttet sig for at anvende den, kan Direktionen ikke tvinges til at rette bpaa manglene. ——

Styremøte den 19 – 10 – 17 paa kontoret ved Stenberg. Fraværende var Nils Jensen, i hans sted mødte suplanten Kristian Støa. Formanden meddelte, at Alfred Strøm havde søk sig over til den sjømilitære tjeneste med en sammenhængende tid av 13 maaneder, uten herom at ha søkt tillatelse til at være fraværende og dersom dette var tilfældet fandt han, at indsigelse maatte vedlægges for videre utbetaling av løn. Dette besluttedes enstemmig, forsaavidt at ved kommende ikke kan skaffe fyldestgjørende beviser for, at han ikke r beordret til denne tjeneste for at avtjene sin vernepligt. Endvidere medeltes, at Nils Pedersen Solløs uten nogensomhelst opsigelse, var overgaaet til andet arbeide. Indsigelse for videre utbetaling av løn vedlagtes ogsaa her.

Formanden fremla derpaa krav om dimisjon, paa grund av fremkomne uttalelser fra Kristian Lauritsen. Disse uttalelser var av den art, at formanden fandt det vansklig at fortsætte, forsaavidt at ikke foreningen gav ham tillidsvotum. Enstemmig vedtakes at indanke denne sak for første møte. Ligeledes besluttedes men hensyn til den nye forhandlingskomite, der skal overta og forbedre den nuværende ovenenskomst ved en forestaaende konferanse i November maaned ved Direktionen, for om mulig at undgaa hel opsigelse. Dernæst behandledes nedsættelsen av en kontrolløe, der skulde ha til opgave at varetage akordlagets interesse, ved at regulere tilførselen av tømmer givet? ned over indretningerne, at maskinene faar tilstrækkelig med bind og belæg, søke hindret at oplagsplatsene blir overlastet itide forøvrigt bøte paa de mangler, der til staighet gjentar sig og som i den avsluttende sommer har vist sig, at ha været til stor skade. Styret fandt en saadan kontrollør paakrævet, men vilde for nærværende oppebie foreningens avgjørelse herav. I anledning Asistent Thoresens sølvbryllup bevilgedes det nødvendige til en present. Til at besørge indkjøbetav denne valgtes Bergh og Simensen.

Møte derved hevet.

Ekstraordinær Generalforsamling avholdtes paa logelokalet ved Stenberg den 28 – 10 – 17. Paa grund av de mange saker, der skulde føre til behandling, utsattes indtil vidererefereringen av protokollen. I anledning Alfred Strøm, der uten videre skulde ha søkt sig over til den sjømilitære tjeneste, vedtakes enstemmig den forannævnte styrebeslutning. Likeledes besluttedes med Nils Pedersen Solløs med den tilføielse, at han ansees for ekskluderet, da dette var faldt ut av styremøtereferatet. Dernest behandledes Formandens krav om Dimition paa grund av de fremkommende uttalelser fra Kristian Lauritsen. Denne kom selv tilstede kort efter saken var utredet, og gav da en beriktigende forklaring. Av denne syntes det at fremgaa, at selve uttalelserne var uttalt i en anden mening og da de tilstedeværende vidner hellerikke med sikkerhet kunde fastslaa noget andet, frafaldt Formanden sit krav, da Forsamlingen enstemmig uttalte sin tillit til ham. Derefter erholdt Hans Frise ordet, for paa vegne av arbeidskammeraterne, at overrække en erindringspresent til Forhandlingskomiteen Bergh, Simensen og Olaus O Stenberg, tillikemed tak for at den stræv og møie de havde havt under oprettelsen av de nye forhold. Samtlige takket for gavene. Som ny Forhandlingskomite, der allerede i November skal paabegynde og utbedre den nuværende overenskomst, for om mulig at undgaa opsigelse, valgtes                                              Hans Bergh       med 26 st                                                                Amund Nilsen         –   31                                                                         Sigurd Simensen   –   23

Suplanter blev de næstfølgende i stemmetal, nemlig                                              Kristian Støa       med 21                                                                         Olaus O Srenberg –     20                                                                         Gustav Holmen     –     18.

I anledning oprettelsen av en kontrollørpost, der væsentlig skulde ha til opgave at bøte paa de mangler, der har gjort sig gjældende og som formodentlig ogsaa vil indtræffe til sommeren igjen, – bifaldtes ikke denne tanke med en kneben majoritet.

Styrebeslutningen om bevilgning av det nødvendige til present ved Asistent Thoresens sølvbryllup godkjentes enstemmig.

Endvidere fik enstemmig tilslutning en tanke fremsat av kasserer Nils Jensen, om at trække sidste termin av kontingenten av de indstaaende Dekortpenger.

De tillstedeværendes antal 80.

Møtet avsluttet kl 7.

_______________

Medlemsmøte den 26de 11 – 17 i Gyltebarakken. Paa faa undtagelser nær var alle fremmødt. referertes takkeskrivelse ifra Sølvbrudeparet Thoresen for den modtagne present. Dernest vedtages med stort flertal, at indkjøbe de av Stenberg Hornmusik tilbudte Instrumenter med tilbehør for en pris av kr. 300,00, paa betingelse av at de ikke sælges med avanse for øie. Derefter gik man over til behandling av Forhandlingskomiteens forslag til ændringer i den nuværende ovenenskomst. Disse forandringer gik i de vesentlige ut paa følgende:

Pag 1. 12 linje fra oven, hvori staar anført om isfri støpning mot strømmen – Skal være fri støpning med den fornødne asistanse. I sidste avsnit av Pag forstaaes at passagen igjennem Loeselvlænsen bortfalder, da dette ikke før var riktig klart.         Pag 4 blev givet følgende tilføielse: «Benyttes nogen av akordarbeiderne utenfor opflaatningsdistriktet har Direktionen at erstatte samme pr dag med Gjennemsnittsfortjenesten i den maaned som arbeidet utføres. Pag 6 – 3de linje hvori anføres, – Arbeidet maa ikke avbrytes uten paa søn og helligdage, – blev forandret dithen, at arbeidet maa ikke avbrytes uten efter gjensidig konferanse, naar undtaes helligdage og andre fridage. Pag 7. 4de linje hvori omtales vagthold med stans, tillægges ogsaa andet arbeide under stans. Pag 9. – 3die pasus, anden linje staar, – tilflyter arbeidernes fælleskasse – ombyttes med Foreningens Fælleskasse. Endvidere heter det i samme prg, 6te linje – skal han av Inspektøren straks kunne avsættes – bør herefter være – skal han av Inspektøren efter konferanse med styret straks kunne avsættes og mister da alle ssine rettigheter. Desuten fattedes endel andre bestemmelser saasom regelmæssig avlønning, fire fridage foruten dekort, muligens tillæg paa tylvteprisene, m. m. Forhandlingskomiteens forslag til de her nævnte forandringer vedtokes omtrent enstemmig, naar undtaes instillingen paa ophævelse av den lave Dekort, der kun skulde bibeholdes for sydom (skal vel være sykdom?); dette forslag forkastedes med stort flertal. Formanden takkede dermed for fremmøtet og ønsket Vel mødt til neste gang.

Aarsberetning.

Aar 1916 den 20de August stiftedes Stenberg Tømmerfløterforening med 59 av brukets 60 faste arbeidere. Isammens med Bergsjøarbeiderne lykkedes det samtidig, at oprette Drammensvassdragets Fløterforbund, med et medlemstal av 190, der senere i aarets løb er steget til 276 medl. I tidsrummet fra stiftelsesdagen 1916 til Desember maaned 1917 har Tømmerfløterforeningen avholdt 12 styremøter 8 medlemsmøter, 5 Generalforsamlinger samt 1 fest.

Av de saker som i aarets løb har været behandlet, og som med held er gjennemført kan nævnes, oprettelse av en tarifmæssig overenskomst for samtlige grupper ved bruket, samt en rekke saker av mindre betydning. Ved aarets avslutning staar tilsluttet foreningen 118 av den faste akordgruppe, 29 av Hjælpeakordgruppen, 10 av nedsætterne, samt 8 av de fast avlønnede ialt 165 medlemmer naar medtaes dagarbeiderne, gjenstaar 8 uorganiserte, fordelt paa samtlige grupper. Foreningen overtog ved stiftelse en kassabeholdning fra en i 1916 oprettet fælleskasse stor kr. 119,46. Siden i aaret er tilkommet i form av kontingent kr. 1913,00. Utgiftterne er ialt beløbet sig til kr. 1057. Tilrest ved aarets avslutning kr. 975,45.

Foranstaaende beretning og tillikemed referater, godkjendes herved.

Sigurd Simensen

Andet aarsgeneralforsamling avholdtes av «Stenberg Tømmerfløterforening» i Loge «Stenbergs» lokale den 16de Desember aar 1970. Beretning og regnskab oplæstes og godkjendtes uten nogen bemerkning. Av styret blev ifølge lovene uttrækket Nils Jensen og Olaus O Stenberg der begge frasa sig gjenvalg. I deres sted valgtes Kristian Støa og Andreas Nilsen Haugsund med stort flertal. Som suplanter blev de paafølgende i stemmetal nemlig: Hans Frise, Karl Nedberg og Gunnar Simensen. Til revisorer valgtes Bernhard Suterud og Karl A Øen, og som representanter til at møte i forbundet blev                                     Karl Nedberg, Andreas Nilsen                                              Suplanter Hans Frise, Gunnar Simensen.

Ved avstemning innen styret besattes de forskjellige tillitsverv saaledes:                   Formand Hans Bergh.                                                                         Viseformand Kristian Støa.                                                                sekretær Sigurd Simensen.                                                                Kasserer Andreas Nilsen.                                                                         styremedlem Aksel Oseth.

I anledning overenskomsten meddelte formanden at paa de forhaandsforhandlinger man hadde søkt med Trælasthandlerdirektionen og hvorpaa man var lovet svar, var intet saadant kommet, og i betraktning av dette korte tidsrum man hadde til raadighet maatte der nu træffes en avgjørelse. Efter nogen drøftelse besluttedes enstemmig overenskomsten opdagtfor samtlige grupper. Til at tiltræ u der de foranstaaende forhandlinger for nedsættergruppens vedkommendevalgtes Anders A Krogh og August A Øen. For den fast avlønnede gruppe utsattes valget indtil videre. Dernæst behandledes de indkomne forslag, om hvor meget der skulde avsættes av de indestaaende Dekortpenger til et sikkerhetsfond, hvortil man kunde søke, naar detb trængtes. Av disse vedtakes et med stort flertal, fremsat av Gunnar Simensen lydende paa kr 10 pr medlem.

De tilstedeværendes antal ca 130 medl. Av styret var Karl Oseth fraværende.

Generalforsamlingen avslutteses kl. 7.

1918.

Møte den 17de Februar aar 1918 i logelokalet Stenberg. Ved møtets aabning mindet formanden de nys avdøde medlemmer av akordlaget Aksel Oset og Martin Aasen hvilket forsamlingen sluttet sig til ved st reise sig. Dernæst besluttedes at vælge en leder for musikavdelingen og som saadan valgtes enstemmig Andreas Larsen Berget.                                                                         Siden refererte formanden resultatet av de forhandlinger, som efter tilskyndelse av mæglingsinstitutionen var optat med Trælasthandlerdirektionen. Av komiteens medlemmer hadde Sigurd Simensen været fraværende; suplanten Kristian Støa var derfor indvarslet og havde mødt ved disse forhandlinger. Der var opnaaet enighet i det væsentligste under forutsætning av foreningens godkjendelse. Overenskomsten hadde ved komiteens arbeide forandret sig endel fra den forrege, især var foeningens anerkjendelse mere merkbar, dog var tylvtepris og indflytelse ved nyansættelse som før. For avstikningen av skraalænsen var opnaaet kr 200,00, endvidere hadde Direktionen forbeholdt sig at tilbakekalde 10% av fortjenesten til hovedopgjøret, samt at arbeiderne overtok avlønningen og det dermed forbundne dekortsystem. Ved nærmere gjennemgaaelse av disse punkter fandt foreningen fremdeles, at maatte fastholde sit oprindelige krav nemlig regelmæssige avlønningsdage uten hensyn til fyldte antal dagsverk og at denne avlønning foregaar ved kontoret i to fordelinger. Endvidere besluttedes at Tinsjørenskningen indgaar under ekstraarbeidet hvorfor erholdes godtgjørelse, samt intet prosentfradrag paa lønningerne, og desuten krævdes vederlaget for baat og vagthold hævet til 0,05 øre pr tylvt.                  Forhandlingskomiteen gaves tilslut mandat til at vedta overenskomsten, i tilfælde av at Direktionen i de væsentligste imøtekom disse betingelser. De tilstedeværendes antal ca 100. Møtet avsluttedes henved 7 tiden.

  Medlemsmøte den 24de Februar aar 1918 i logelokalet, Stenberg. Protokollen fra de to foregaaende møter refereredes uten nogen bemerkning. Formanden forelagde det ved den fortsatte forhandling fremkomne tvistepunkter, hvorsom der raadet størst meningsforskjel. Av disse var det især Tinnsjøskeringen og et av Direktionen framsat krav paa erstatning, for de dagarbeidere de satte ind, naar nogen av akordarbeiderne er fraværende. Foreningen besluttet i ovenenstemmelse med styret, der kort før møtet hadde saken til behandling, ikke at fravike det fra Novembermøtes fattede bestemmelser. Av de fremkomne uttalelser syntes det, at raade endel misnøie med, at det forhandlingsgrundlag, der ble blev besluttet oversendt Direktionen fra det ovenfor omtalte Novembermøte fremdeles skulde gjælde som grundlag. begrundelsen for delerne ? sin opfatning, mente de var den, at livsforholdene var heller værre end før og det skulde været fremsat krav, der hadde tat sikte paa, at holde livsforholdene nogenlunde i høide med fjoraarets, trods tømmerkvantumets nedgang. I henhold til dette framsattes forslag fra Friise og Støa paa et større dyrtidstillæg kr. 500,00 pr medlem. Forhandlingskomiteen vægret sig, for at medta det nye krav, da forhandlingerne allerede var et stykke paa vei, og forslaget tokes derfor tilbake, før det kom under votering.

Efter forespøgsel av Formanden, godkjente foreningen at suplanten Hans Frise møter i Aksel Osets sted, for den resterende del av aaret.

De tilstedeværende antal ca 80. Møtet avsluttet kl 5.

     Styremøte paa Horgen den 9de April I anledning de paagaaende forhandlinger var ogsaa indvarslaet samtlige forhandlingskomiteer, men av disse mødte inge for nedsættergruppen, og bare en fra de fast avlønnede nemlig Johan Nilsen og dessuten var av styret Kristian Støa ved en beklagelig forglemmelse fra formandens side ikkeindvarslet, av suplanterne Hans Frise optat med ligningen, Karl Nedberg var likeledes forhindret fra at møte og Gunnar Simensen var fortiden fraværende. Da møtet saaledes blev faatallig, indskrænket man sig kun til referering av de sidste begivenheter. Av Forbundets 6 grupper gjenstod endnu 4, hvis forhold ikke var ordnet, samt to grupper inden Stenbergforeningen. Disse var nu indvarslet ? til riksmæglingsmanden den 12te April. Indtil videre skulde alle reparationsarbeider gaa sin gang ved Stenberg. Delerforeningen hadde ligeledes begynt men under forutsætning av, at dersom forhandlingerne blev avblaast uten at nogen enighet var opnaaet vilde arbeidet bli nedlagt med de lovlige 4 dagers varsel.

Tilslut behandledes et andragende fra Anders Haugen om tillatelse til at være fraværende under ? overenstemmelse, forsaavidt arbeidet blev paabegyndt før han vendte tilbake. Andragenet anbefaltes paa den betingelse av hel dekort.

Medlemsmøte den 18de April aar 1918 i logelokalet Stenberg. protokollen fra det forrige møte godkjentes. Av Formandens redegjørelse ifra forhandlingerne i Kristiania den 2de April fremgik, at det som foranlediget den nuværende konflikt den 18de April var, at Trælasthandlerdirektionen hadde bortsat Simoa, en del av brøtningsdistriktet tilhørende «Modums Tommerfløterforening», hvilket, Forbundet ikke kunde gaa med paa. Endvidere var tanken ogsaa den at overflødiggjøre nedsættergruppene ved at hvert firma ordnet med sin egen nedsæt. Hensigten var nu den, at sulte arbeiderne ut, idet al fløtning var instillet. Paa grund av konfligten forelaa der samtidig en forespørgsel fra Forretningsforerne for «sagbruk og tomtearbeiderforeningen» om det ansaaes ukollegialt, om disse lod sig benytte ved nedsetning eller den videre forædling av det tømmer, der muligens kommer ned til sagbrukene under konfligten. I henhold til ovenstaaende vedtakes følgende beslutning: Da Trælastdirektionen ikke bare har stanset alt arbeide for sig, men ogsaa paabudt at privat fløtning indstillet, forbys det foreningens medlemmer at beskjæftige sig med nogetsomhelstslags fløtningsarbeide. Endvidere appeleres til enhver, enten han staar i eller utenom organisationen ikke at bidra hverken ved fløtning eller nedsætning av tømmer, da det ellers vil bli betraktet som en ukolegial handling, der straks vil bli publisert.

Der var likeledes indløbet en forespørgsel fra Asistent Thoresen om foreningen var villig til at overta vagtholdet ved lænserne under streiken. Dette avslages, da ogsaa vagtholdet henhører under det tarifmæssige arbeide.

Som streikevagt valgtes

for Haugsund: Andreas Nilsen, Per Rasmussen.                                                                                                                              ?øst-elven og Vestfoselven: Kristian Støa, Hartvik Støa.                                                                                                   Hentingene: Adolf Strøm, Karl Holmen.                                                                                                                                  Gyltene: Gustav Brækaasen, Andreas Larsen.Paugen?: Johannes K Berget, Anton L. Berget.

Mjøndalen: Karl Skar, Andreas Johansen

De tilstedeværendes antal ca 120. Møtet sl 5 1/2

Stenberg bruks arbeiderforening. Foreløpig avslutning.

Nå har jeg kommet til side 87 i den første protokollen. Det betyr at jeg er omtrent halvveis i den første av tre protokoller som jeg sittter inne med. Vi har kommet til 1918. Det ser ut til å gå mot konflikt og streik.

Dokumentet består allerede av godt over 11000 ord.

Resten av de tre protokollene er tilsammen over 400 håndskrevne sider.

Jeg innser nå at dette er et møysommelig og tidkrevende arbeid som jeg ikke har kapasitet til å fullføre på så kort tid at jeg finner det forsvarlig å priorietere.

Jeg kommer til å jobbe videre med dette materialet som jeg synes er veldig interessant. Innholdet bør i alle fall på en eller annen måte gjøres tilgjengelig slik at flere kan bruke dette stoffet til å kaste lys over denne delen av lokalhistorien.

Når det gjelder bloggen og avskriftene fra Stenberg bruks arbeiderforening, tar jeg nå en tenkepause for å finne ut hva jeg skal gjøre med den.

Den labre interessen gir meg ingen inspirasjon til å legge ut mere fra disse protokollene. Har ikke fått en eneste tilbakemelding eller kommentar.

Så «Dett var dett» så langt så får i se hva det blir til.

Stenberg bruks arbeiderforening. Del 13.

         Medlemsmøte den 24de Februar aar 1918 i logelokalet, Stenberg. Protokollen fra de to foregaaende møter refereredes uten nogen bemerkning. Formanden forelagde det ved den fortsatte forhandling fremkomne tvistepunkter, hvorsom der raadet størst meningsforskjel. Av disse var det især Tinnsjøskeringen og et av Direktionen framsat krav paa erstatning, for de dagarbeidere de satte ind, naar nogen av akordarbeiderne er fraværende. Foreningen besluttet i ovenenstemmelse med styret, der kort før møtet hadde saken til behandling, ikke at fravike det fra Novembermøtes fattede bestemmelser. Av de fremkomne uttalelser syntes det, at raade endel misnøie med, at det forhandlingsgrundlag, der ble blev besluttet oversendt Direktionen fra det ovenfor omtalte Novembermøte fremdeles skulde gjælde som grundlag. begrundelsen for delerne ? sin opfatning, mente de var den, at livsforholdene var heller værre end før og det skulde været fremsat krav, der hadde tat sikte paa, at holde livsforholdene nogenlunde i høide med fjoraarets, trods tømmerkvantumets nedgang. I henhold til dette framsattes forslag fra Friise og Støa paa et større dyrtidstillæg kr. 500,00 pr medlem. Forhandlingskomiteen vægret sig, for at medta det nye krav, da forhandlingerne allerede var et stykke paa vei, og forslaget tokes derfor tilbake, før det kom under votering.

         Efter forespøgsel av Formanden, godkjente foreningen at suplanten Hans Frise møter i Aksel Osets sted, for den resterende del av aaret.

         De tilstedeværende antal ca 80. Møtet avsluttet kl 5.

         Styremøte paa Horgen den 9de April I anledning de paagaaende forhandlinger var ogsaa indvarslaet samtlige forhandlingskomiteer, men av disse mødte inge for nedsættergruppen, og bare en fra de fast avlønnede nemlig Johan Nilsen og dessuten var av styret Kristian Støa ved en beklagelig forglemmelse fra formandens side ikkeindvarslet, av suplanterne Hans Frise optat med ligningen, Karl Nedberg var likeledes forhindret fra at møte og Gunnar Simensen var fortiden fraværende. Da møtet saaledes blev faatallig, indskrænket man sig kun til referering av de sidste begivenheter. Av Forbundets 6 grupper gjenstod endnu 4, hvis forhold ikke var ordnet, samt to grupper inden Stenbergforeningen. Disse var nu indvarslet ? til riksmæglingsmanden den 12te April. Indtil videre skulde alle reparationsarbeider gaa sin gang ved Stenberg. Delerforeningen hadde ligeledes begynt men under forutsætning av, at dersom forhandlingerne blev avblaast uten at nogen enighet var opnaaet vilde arbeidet bli nedlagt med de lovlige 4 dagers varsel.

         Tilslut behandledes et andragende fra Anders Haugen om tillatelse til at være fraværende under ? overenstemmelse, forsaavidt arbeidet blev paabegyndt før han vendte tilbake. Andragenet anbefaltes paa den betingelse av hel dekort.

Medlemsmøte den 18de April aar 1918 i logelokalet Stenberg. protokollen fra det forrige møte godkjentes. Av Formandens redegjørelse ifra forhandlingerne i Kristiania den 2de April fremgik, at det som foranlediget den nuværende konflikt den 18de April var, at Trælasthandlerdirektionen hadde bortsat Simoa, en del av brøtningsdistriktet tilhørende «Modums Tommerfløterforening», hvilket, Forbundet ikke kunde gaa med paa. Endvidere var tanken ogsaa den at overflødiggjøre nedsættergruppene ved at hvert firma ordnet med sin egen nedsæt. Hensigten var nu den, at sulte arbeiderne ut, idet al fløtning var instillet. Paa grund av konfligten forelaa der samtidig en forespørgsel fra Forretningsforerne for «sagbruk og tomtearbeiderforeningen» om det ansaaes ukollegialt, om disse lod sig benytte ved nedsetning eller den videre forædling av det tømmer, der muligens kommer ned til sagbrukene under konfligten. I henhold til ovenstaaende vedtakes følgende beslutning: Da Trælastdirektionen ikke bare har stanset alt arbeide for sig, men ogsaa paabudt at privat fløtning indstillet, forbys det foreningens medlemmer at beskjæftige sig med nogetsomhelstslags fløtningsarbeide. Endvidere appeleres til enhver, enten han staar i eller utenom organisationen ikke at bidra hverken ved fløtning eller nedsætning av tømmer, da det ellers vil bli betraktet som en ukolegial handling, der straks vil bli publisert.

         Der var likeledes indløbet en forespørgsel fra Asistent Thoresen om foreningen var villig til at overta vagtholdet ved lænserne under streiken. Dette avslages, da ogsaa vagtholdet henhører under det tarifmæssige arbeide.

Som streikevagt valgtes

for Haugsund: Andreas Nilsen, Per Rasmussen.                                                                                                                              ?øst-elven og Vestfoselven: Kristian Støa, Hartvik Støa.                                                                                                   Hentingene: Adolf Strøm, Karl Holmen.                                                                                                                                  Gyltene: Gustav Brækaasen, Andreas Larsen.Paugen?: Johannes K Berget, Anton L. Berget.

Mjøndalen: Karl Skar, Andreas Johansen

De tilstedeværendes antal ca 120. Møtet sl 5 1/2

Stenberg bruks arbeiderforening. Del 12.

1918.

Møte den 17de Februar aar 1918 i logelokalet Stenberg. Ved møtets aabning mindet formanden de nys avdøde medlemmer av akordlaget Aksel Oset og Martin Aasen hvilket forsamlingen sluttet sig til ved st reise sig. Dernæst besluttedes at vælge en leder for musikavdelingen og som saadan valgtes enstemmig Andreas Larsen Berget.                                                                         Siden refererte formanden resultatet av de forhandlinger, som efter tilskyndelse av mæglingsinstitutionen var optat med Trælasthandlerdirektionen. Av komiteens medlemmer hadde Sigurd Simensen været fraværende; suplanten Kristian Støa var derfor indvarslet og havde mødt ved disse forhandlinger. Der var opnaaet enighet i det væsentligste under forutsætning av foreningens godkjendelse. Overenskomsten hadde ved komiteens arbeide forandret sig endel fra den forrege, især var foeningens anerkjendelse mere merkbar, dog var tylvtepris og indflytelse ved nyansættelse som før. For avstikningen av skraalænsen var opnaaet kr 200,00, endvidere hadde Direktionen forbeholdt sig at tilbakekalde 10% av fortjenesten til hovedopgjøret, samt at arbeiderne overtok avlønningen og det dermed forbundne dekortsystem. Ved nærmere gjennemgaaelse av disse punkter fandt foreningen fremdeles, at maatte fastholde sit oprindelige krav nemlig regelmæssige avlønningsdage uten hensyn til fyldte antal dagsverk og at denne avlønning foregaar ved kontoret i to fordelinger. Endvidere besluttedes at Tinsjørenskningen indgaar under ekstraarbeidet hvorfor erholdes godtgjørelse, samt intet prosentfradrag paa lønningerne, og desuten krævdes vederlaget for baat og vagthold hævet til 0,05 øre pr tylvt.                  Forhandlingskomiteen gaves tilslut mandat til at vedta overenskomsten, i tilfælde av at Direktionen i de væsentligste imøtekom disse betingelser. De tilstedeværendes antal ca 100. Møtet avsluttedes henved 7 tiden.

Stenberg bruks arbeiderforening del 11.

 

Aarsberetning.

         Aar 1916 den 20de August stiftedes Stenberg Tømmerfløterforening med 59 av brukets 60 faste arbeidere. Isammens med Bergsjøarbeiderne lykkedes det samtidig, at oprette Drammensvassdragets Fløterforbund, med et medlemstal av 190, der senere i aarets løb er steget til 276 medl. I tidsrummet fra stiftelsesdagen 1916 til Desember maaned 1917 har Tømmerfløterforeningen avholdt 12 styremøter 8 medlemsmøter, 5 Generalforsamlinger samt 1 fest.

         Av de saker som i aarets løb har været behandlet, og som med held er gjennemført kan nævnes, oprettelse av en tarifmæssig overenskomst for samtlige grupper ved bruket, samt en rekke saker av mindre betydning. Ved aarets avslutning staar tilsluttet foreningen 118 av den faste akordgruppe, 29 av Hjælpeakordgruppen, 10 av nedsætterne, samt 8 av de fast avlønnede ialt 165 medlemmer naar medtaes dagarbeiderne, gjenstaar 8 uorganiserte, fordelt paa samtlige grupper. Foreningen overtog ved stiftelse en kassabeholdning fra en i 1916 oprettet fælleskasse stor kr. 119,46. Siden i aaret er tilkommet i form av kontingent kr. 1913,00. Utgiftterne er ialt beløbet sig til kr. 1057. Tilrest ved aarets avslutning kr. 975,45.

         Foranstaaende beretning og tillikemed referater, godkjendes herved.

                                                      Sigurd Simensen

 

Andet aarsgeneralforsamling avholdtes av «Stenberg Tømmerfløterforening» i Loge «Stenbergs» lokale den 16de Desember aar 1970. Beretning og regnskab oplæstes og godkjendtes uten nogen bemerkning. Av styret blev ifølge lovene uttrækket Nils Jensen og Olaus O Stenberg der begge frasa sig gjenvalg. I deres sted valgtes Kristian Støa og Andreas Nilsen Haugsund med stort flertal. Som suplanter blev de paafølgende i stemmetal nemlig: Hans Frise, Karl Nedberg og Gunnar Simensen. Til revisorer valgtes Bernhard Suterud og Karl A Øen, og som representanter til at møte i forbundet blev                                     Karl Nedberg, Andreas Nilsen                                              Suplanter Hans Frise, Gunnar Simensen.

Ved avstemning innen styret besattes de forskjellige tillitsverv saaledes:                   Formand Hans Bergh.                                                                         Viseformand Kristian Støa.                                                                sekretær Sigurd Simensen.                                                                Kasserer Andreas Nilsen.                                                                         styremedlem Aksel Oseth.

I anledning overenskomsten meddelte formanden at paa de forhaandsforhandlinger man hadde søkt med Trælasthandlerdirektionen og hvorpaa man var lovet svar, var intet saadant kommet, og i betraktning av dette korte tidsrum man hadde til raadighet maatte der nu træffes en avgjørelse. Efter nogen drøftelse besluttedes enstemmig overenskomsten opdagtfor samtlige grupper. Til at tiltræ u der de foranstaaende forhandlinger for nedsættergruppens vedkommendevalgtes Anders A Krogh og August A Øen. For den fast avlønnede gruppe utsattes valget indtil videre. Dernæst behandledes de indkomne forslag, om hvor meget der skulde avsættes av de indestaaende Dekortpenger til et sikkerhetsfond, hvortil man kunde søke, naar detb trængtes. Av disse vedtakes et med stort flertal, fremsat av Gunnar Simensen lydende paa kr 10 pr medlem.

De tilstedeværendes antal ca 130 medl. Av styret var Karl Oseth fraværende.

Generalforsamlingen avslutteses kl. 7.

Stenberg bruks arbeiderforening. Del 10.

IMG_1304 2

Denne tegningen har ikke noe med protokollene fra Steinberg Hengsle å gjøre, men jeg synes den er fin. Det er en av elevene til lærer Jon Skolmen som har tegnet fra fløtingen på «Stember».

Styremøte den 19 – 10 – 17 paa kontoret ved Stenberg. Fraværende var Nils Jensen, i hans sted mødte suplanten Kristian Støa. Formanden meddelte, at Alfred Strøm havde søk sig over til den sjømilitære tjeneste med en sammenhængende tid av 13 maaneder, uten herom at ha søkt tillatelse til at være fraværende og dersom dette var tilfældet fandt han, at indsigelse maatte vedlægges for videre utbetaling av løn. Dette besluttedes enstemmig, forsaavidt at ved kommende ikke kan skaffe fyldestgjørende beviser for, at han ikke r beordret til denne tjeneste for at avtjene sin vernepligt. Endvidere medeltes, at Nils Pedersen Solløs uten nogensomhelst opsigelse, var overgaaet til andet arbeide. Indsigelse for videre utbetaling av løn vedlagtes ogsaa her.

         Formanden fremla derpaa krav om dimisjon, paa grund av fremkomne uttalelser fra Kristian Lauritsen. Disse uttalelser var av den art, at formanden fandt det vansklig at fortsætte, forsaavidt at ikke foreningen gav ham tillidsvotum. Enstemmig vedtakes at indanke denne sak for første møte. Ligeledes besluttedes men hensyn til den nye forhandlingskomite, der skal overta og forbedre den nuværende ovenenskomst ved en forestaaende konferanse i November maaned ved Direktionen, for om mulig at undgaa hel opsigelse. Dernæst behandledes nedsættelsen av en kontrolløe, der skulde ha til opgave at varetage akordlagets interesse, ved at regulere tilførselen av tømmer givet? ned over indretningerne, at maskinene faar tilstrækkelig med bind og belæg, søke hindret at oplagsplatsene blir overlastet itide forøvrigt bøte paa de mangler, der til staighet gjentar sig og som i den avsluttende sommer har vist sig, at ha været til stor skade. Styret fandt en saadan kontrollør paakrævet, men vilde for nærværende oppebie foreningens avgjørelse herav. I anledning Asistent Thoresens sølvbryllup bevilgedes det nødvendige til en present. Til at besørge indkjøbetav denne valgtes Bergh og Simensen.

                                             Møte derved hevet.

Ekstraordinær Generalforsamling avholdtes paa logelokalet ved Stenberg den 28 – 10 – 17. Paa grund av de mange saker, der skulde føre til behandling, utsattes indtil vidererefereringen av protokollen. I anledning Alfred Strøm, der uten videre skulde ha søkt sig over til den sjømilitære tjeneste, vedtakes enstemmig den forannævnte styrebeslutning. Likeledes besluttedes med Nils Pedersen Solløs med den tilføielse, at han ansees for ekskluderet, da dette var faldt ut av styremøtereferatet. Dernest behandledes Formandens krav om Dimition paa grund av de fremkommende uttalelser fra Kristian Lauritsen. Denne kom selv tilstede kort efter saken var utredet, og gav da en beriktigende forklaring. Av denne syntes det at fremgaa, at selve uttalelserne var uttalt i en anden mening og da de tilstedeværende vidner hellerikke med sikkerhet kunde fastslaa noget andet, frafaldt Formanden sit krav, da Forsamlingen enstemmig uttalte sin tillit til ham. Derefter erholdt Hans Frise ordet, for paa vegne av arbeidskammeraterne, at overrække en erindringspresent til Forhandlingskomiteen Bergh, Simensen og Olaus O Stenberg, tillikemed tak for at den stræv og møie de havde havt under oprettelsen av de nye forhold. Samtlige takket for gavene. Som ny Forhandlingskomite, der allerede i November skal paabegynde og utbedre den nuværende overenskomst, for om mulig at undgaa opsigelse, valgtes                                        

 1.       Hans Bergh       med 26 st                                                               
 2. Amund Nilsen         –   31                                                                                
 3. Sigurd Simensen   –   23                                                                                                                                                        Suplanter blev de næstfølgende i stemmetal, nemlig                              
 4. Kristian Støa       med 21                                                                        
 5. Olaus O Srenberg –     20                                                                        
 6. Gustav Holmen     –     18.

         I anledning oprettelsen av en kontrollørpost, der væsentlig skulde ha til opgave at bøte paa de mangler, der har gjort sig gjældende og som formodentlig ogsaa vil indtræffe til sommeren igjen, – bifaldtes ikke denne tanke med en kneben majoritet.

         Styrebeslutningen om bevilgning av det nødvendige til present ved Asistent Thoresens sølvbryllup godkjentes enstemmig.

         Endvidere fik enstemmig tilslutning en tanke fremsat av kasserer Nils Jensen, om at trække sidste termin av kontingenten av de indstaaende Dekortpenger.

         De tillstedeværendes antal 80.

                                             Møtet avsluttet kl 7.

                                             _______________

Medlemsmøte den 26de 11 – 17 i Gyltebarakken. Paa faa undtagelser nær var alle fremmødt. referertes takkeskrivelse ifra Sølvbrudeparet Thoresen for den modtagne present. Dernest vedtages med stort flertal, at indkjøbe de av Stenberg Hornmusik tilbudte Instrumenter med tilbehør for en pris av kr. 300,00, paa betingelse av at de ikke sælges med avanse for øie. Derefter gik man over til behandling av Forhandlingskomiteens forslag til ændringer i den nuværende ovenenskomst. Disse forandringer gik i de vesentlige ut paa følgende:

Pag 1. 12 linje fra oven, hvori staar anført om isfri støpning mot strømmen – Skal være fri støpning med den fornødne asistanse. I sidste avsnit av Pag forstaaes at passagen igjennem Loeselvlænsen bortfalder, da dette ikke før var riktig klart.         Pag 4 blev givet følgende tilføielse: «Benyttes nogen av akordarbeiderne utenfor opflaatningsdistriktet har Direktionen at erstatte samme pr dag med Gjennemsnittsfortjenesten i den maaned som arbeidet utføres. Pag 6 – 3de linje hvori anføres, – Arbeidet maa ikke avbrytes uten paa søn og helligdage, – blev forandret dithen, at arbeidet maa ikke avbrytes uten efter gjensidig konferanse, naar undtaes helligdage og andre fridage. Pag 7. 4de linje hvori omtales vagthold med stans, tillægges ogsaa andet arbeide under stans. Pag 9. – 3die pasus, anden linje staar, – tilflyter arbeidernes fælleskasse – ombyttes med Foreningens Fælleskasse. Endvidere heter det i samme prg, 6te linje – skal han av Inspektøren straks kunne avsættes – bør herefter være – skal han av Inspektøren efter konferanse med styret straks kunne avsættes og mister da alle ssine rettigheter. Desuten fattedes endel andre bestemmelser saasom regelmæssig avlønning, fire fridage foruten dekort, muligens tillæg paa tylvteprisene, m. m. Forhandlingskomiteens forslag til de her nævnte forandringer vedtokes omtrent enstemmig, naar undtaes instillingen paa ophævelse av den lave Dekort, der kun skulde bibeholdes for sydom (skal vel være sykdom?); dette forslag forkastedes med stort flertal. Formanden takkede dermed for fremmøtet og ønsket

Vel mødt til neste gang.

Stenberg bruks arbeiderforening. del 9.

Styremøte den 16de August paa kontoret ved Stenberg. Fraværende var Nils Jensen, som suplant mødte Kristian Støa. I anledning den mængde arbeisforsømmelser, der var forefaldet i de sidste besluttet styret ved opslag av plakater, at indskjærpe enhver av akordarbeiderne, om at indhente komandørens tillatelse, imotsattfald vil debli tildelt ugyldig dekort. Tilbud fra Stenberg Hornmusik om foreningen vil overta instrumentene efter en pris av kr 300,00. Dette blev overladt til et senere medlemsmøte at bestemme. Endvidere vedtakes at tilstille Direktionen følgende skrivelse angaaende regnskabsopgjøret, avstikningenav Skraalænsene, mangel paa oplagsland m m: «Stenberg bruks Tømmerfløterforening tillater sig herved, at oversende den ærede Direktion besværing over enkelte uoverensstemmelser, der seet fra vor side ikke kan sies, at ha medhold i Kontrakten.        

         I henhold hertil skal vi faa meddele, at ti av akordarbeiderne har til os indgit klage over uretmessig træk ved deres avlønning. Grunden hertil tilskrives den methode regnskabet opgjøres paa. Styret finder, at maatte gi ovennevnte klage medhold og henviser herved til § 8 i ovenenskomsten, hvilket tilsier beregning og avlønning hver maaned. Avlønningen ønskes utført ved kontoret avdelingsvis.

         Endvidere vil styret gjøre Direktion opmerksom paa, at avstikningen av skraalensen indgaar under det ekstraarbeide, for hvilket ydes godtgjørelse, samt at Direktionen erlegger en godtgjørelse, svarende til den gjennemsnit akorden beløber sig til, for de av akordarbeiderne, der benyttes utenfor det omraade overenskomsten hjemler eller i en annen bedrift.

         Tilslut ser vi os nødt til at meddele, at dersom intet nu blir foretat med at skaffe oplagsplads vil arbeidet snart maate indstilles. Efter deres mening at dømme, der sætter sætter ? tømmeret ned til de forskjellige oplags og delingsland, kan vist adskillig av dette oplag reduseres.

         Styremøte paa Stenbergkontoret den 29-8-17.                Fraværende var Nils Jensen, som suplant mødte Kristian Støa. Andragende forelaa fra Fagforreingens sangkor, Nedre Eker om tillatelse til at være fraværende uten træk Mandag 19de August for Anders Haugen og Gustav Andreasen der ønsket at delta i et større sangerstevne i Tønsberg. Asistent Thoresen hadde paa brukets vegne indvilget andragendet, paa betingelse av , at foreningen avgjorde lønsspørgsmaalet. Ansøkningen, der var noget forsinket indvilgedes, for den av arbeiderne der tilhørtr akordlaget. Endvidere søkte Jørgen Temte om tillatelse til at være fraværende 6 dage under elgjagten, under forutsætning av almindelig træk. Andragendet oversendtes Indspektøren med styrets anbefaling. Dernæst refereredes svarskrivelse fra den kvindelige Fabrikinspektør Betsy Kjelsberg ianledning en henvendelse av styret over at inspisere hvile og spisebarakkene ved Stenberg. I skrivelsen fremholdes at transportabeiderne desværre ikke kommer ind under den angjældende lov og fabriktilsynet kan saaledes intet gjøre, men at en forandring heri bør ske ved den nu forestaaende rivision. Imidlertid vilde hun hennlede Helseraadets opmerksomhet paa det mangelfulde renhold ved Stenberg. Tilslut referertes svar fra Direktionen, paa den av styret indsendte besværing den 16 – 8 – 17. Denne var saalydende: «Vi har modtat deres skrivelse, hvori de paanker enkelte ting, som menes ikke at være overenstemmelse med den hos Kredsmæglingsmandentrufen overenskomst. Saaledes skal ti av akordarbeiderne ved de to sidste maanedsopgjør være uretmæssig trukket og grunden hertil skal være den maate regnskabet opgjøres paa. Det vil maaske erindres, at der under forhandlingerne uttrykkelig præsisderetes, at opgjør skulde foregaa paa samme maate som tidligere, og at utbetalingerne ved hver maanedslønning skulde foregaa med runde tal og aarsopjør finde sted efter tilendebragt arbeide om høsten. Saavidt vi skjønner har de hidtil foretagne tre midlertidige opgjør været gjort paa samme maate som tidligere, idet det oparbeidede tømmerkvantum hver gang er lagt tilgrund for utregningen, og det beløp som hver enkelt tidligere har faaet sig utbetalt er fratrukket. Et absolut endelig maanedsopgjør vil selvfølgelig virke gunstig for den arbeider, som kun deltar i arbeidet midtsommers, naar fløtningsforholdene er bedst og mindre gunstig for den som ogsaa deltar i vaar og høstarbeidet. Skulde Foreningen fremdeles find, at en saadan vivelbrande??? fremgangsmaate, som altid har været brugt er ukorekt, saa maa vi, for at faa et klart overblik over hvad der menes er korrrekt, bede foreningen selv opstille og utregne hver for sig de hidtil foretagne tre maanedsopgjør, og tilstilte os rammer, hvorefter vi intet har imot at gjenopta dette spørgsmaalet til fornyet behandling. Dernest kræves, at avstikningen av Skraalensen skal gaa indunder ekstraarbeidet. Dette kan vi ikke gi vor tilslutning. Hvad der menes med at utføre avlønningene avdelingsvis staar ikke ganske klart for os. Arbeiderne paa de nedre avdelinger av indretningen har i den senere tid ladet sine lønninger avhente av dertil betroede arbeidskamerater, medens fremgangsmaaten i gammel tid var den, at hver mand hentet selv sin betaling paa stenbergkontoret. Denne sidste maate er utvilsomt riktigst og vi kan gjerne gaa med paa enten at arbeidet indstilles over hele linjen, medens lønningen foregaar eeler ogsaa, at lønningen foregaar efter arbeidstid, men av forskjellige grunde maa vi fastholde, at akordarbeiderens lønninger foregaar paa kontoret. At undgaa overfyldelse paa oplagspladsene er vi ikke ganske herre over, men vi har nogenlunde overvundet denne vanskelighet før og haaper ogsaa at kunne gjøre det herefter, saaledes at arbeidsstans kan undgaas.»

                  For Trælastdirektionen Chr Olsen

Paa denne skrivelse besluttet styret at tilstille følgende svar: «I besittelse av den ærede Direktions skrivelse datert den 22 – 8 – 17, hvorav fremgaar, at vore besværinger ikke helt har fundet den rette forstaaelse, ser styret for Tømmerfløterforeningen sig foranlediget til at oversende en fornyet henvendelse i de her omhåndlede saker. Direktionen anfører i sin skrivelse, at de tre foretagne maanedsopgjør er i overenstemmelse med de i forhandlingerne fastslaate regler, samt efter tidligere skik og bruk. Noget saadant fornemmer komiteen ikke at ha sluttet seg til og maa absolut fastholde reelle maanedsopgjør, som overenskomsten tilsier og for lethets skyld at avlønningen foregaar med avrundet tal. Den i maaneden faldne dekort blir at fratrække samme maanedsopgjør og de ve avrundingen gjenstaaende beløp overføres paa næste. Hvad Direktionens paastand om, at en saadan opgjørsmaate skulde virke mindre gunstig for de arbeidere der ikke deltager den hele tid, forstaar vi ikke. Derimot blir de der var saa uheldig, at bli tildelt ugyldig dekort i Mai maaned intet forurettet efter den tiltids brukte metode. Styret tillater sig for greihets skyld, at vedlegge en utarbeidet skema saa misforstaaelse kan undgaas. Som eksempel nævnes, at trygve Buskerud, der begyndte som akordarbeider i Juli maaned og har samtlige dagsverk, men mottar i lønning kr 90,00 mindre end de øvrige, naar vender dise penger tilbake. Naar Direktionen videre paastaar, at lønningerne i sin almindlighet har været avhentet paa Stenbergkontoret, saa er dette helt omvendt. Ifra Grudts dage har det altid været lønnet avdelingsvis og det er kun i de sidste aar at lønningerne for de nedre avdelingene har været avhentet efter beordring, – ikke dertil valgte arbeidskamerater. Vi maa bestemt fastholde, at Direktionen er lønningene ansvarlige indtil de naar sin eiermand. I anledning avstikningen paa Skaalensen indgaar under ekstraarbeidet, noget som Direktionen ikke kan tiltræ agter styret at fastholde krav paa. Som bekjent benyttes Skraalensen, som opbevaringssted kun i lav vandstand paa grund av de strie strømforhold og endog da maa tilførselen av tømmer reguleres jevnt. Dette kan ikke sies, at ha været tilfælde i sommer og ved denne ophobning som da har været følgen er akordlaget paaført en ikke uvæsentlig utgift. I henhold til paragraf 1 og 4 mener vi, at Direktionen pligter at bære disse utgifter, imotsafald agter vi at indanke dette for en eventuel arbeidsret. Nogen besvarelse paa om akordlaget pligter, at avse nogen utenfor det omraade overenskomsten hjemler eller i nogen privat bedrift, med den nuværende lave godgjørelse for alt saadantbekstraarbeide, har ikke styret modtat og avventet dette. Direktionen bemerker tislut, at de ikke altid har været herre over ophobningen paa oplagspladsene, men at de tidligere har overvundet denne vanskelighet og haaper det ogsaa denne gang, saaledes at arbeidsstans kan undgaaes. Til dette skal vi faa anføre, at Direktionen ligedsaalidt nu som tidligerehar foretat sig noget med at skaffe pladsfør det er skeet efter paatryk av arbeiderne og det samme har gjentat sig nu. Vi tror at Direktionen let indser den ulempe der tyngder over hele arbeidet ved den masse ekstraarbeide som unødig paaføres ved en saadan overfyldning.

Imøteseende den ærede Direktions svar tegner

         For Stenberg Bruks Tømmerfløterforening     Hans Bergh.    Sigurd Simensen.                                                          Formand og sekretær.

Da nogen tidvar hengaaet uten at noget svar indtraf, blev Fløtningsbestyreren pr telefon forespurgt om ovenævnte skrivelse var behandlet av Direktionen. Dette benegtedes, derimot blev formanden anmodet om, at møte paa kontoret i Drammen til en mindelig forklaring av de forskjellige tvistepunkter. Formanden mødte dagen efter og gjennomgik disse og dernæst avtaltes en konferanse, der skulde foinde sted senest i November maanedimellem Direktionen og styret, eller en dertil nedsat komite, for om mulig at jevne? disse uoverenstemmelser for fremtiden.

Styremøte den 29 – 9 – 17 paa Stenbergkontoret.                                    Fraværende var Nils Jensen og Olaus O Stenberg. Av suplantene møtte Kristian Støa. Til behandling forelaa efter forespørgsel av asistent Thoresen om hvormange og hvilke av dagfolkene man ønsket at beholde igjen, da samtlige var opsagte. Besluttedes, at uttale sig for at samtlige av de faste dagfolk fik fortsætte, ialt ca 30 mand. Endvidere uttalte styret sig for, at man ved denne indskrrænkning av betjeningen i første række sløyfe flaatningen i Gylten? og muligens halve avdelingen i Hentingen. Efterat ha forelagt Ingeniøren dette, hvilket denne tiltraadte, paa betingelse av om der skulde være enkelte Trælasthandlere der helst ønsket sin last flaatet, at dette lot sig gjøre siden, avsluttedes styremøtet.

Umiddelbart efter dette styremøte avla helseraadets formand distriktslege Bull besøk i spisebarakkerne ve Stenberg. Besøket der var foranlediget efter opfordring av den kvindelige fabrikinspektøren Betsy Kjelsberg vil ha tilfølge, at Direktionenvil faa sig oversendt skrivelse ifra Helseraadet med beretning om de mislige forhold, der her i en ikke liden grad har været raadende. Loven om disse forhold er grei nok, utholdt lægen, men da herredet ikke har besluttet sig for at anvende den, kan Direktionen ikke tvinges til at rette paa manglene. ——